תנאי שימוש 2018-11-15T14:39:49+02:00

תנאי שימוש

אנו שמחים שבחרת להיכנס לאתר ולעשות שימוש במערכת OOGA, המהווה פלטפורמה דיגיטלית לביצוע תשלומים ומסייעת ללקוחות עסקיים בניהול הפיננסי של העסק, ובכלל זה לבצע ולגבות תשלומים באופן ידידותי ופשוט.
התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו חלים על כל משתמש אשר עושה שימוש מכל מין וסוג שהוא באתר, על כל חלקיו. מובהר כי השימוש באתר, לרבות במערכת ובשירותים המוצעים באמצעותו, כפופים לתנאי שימוש אלו, אשר מהווים את הבסיס המשפטי לזכויות וחובות המשתמשים והחברה.
לכן, כל משתמש מתבקש לקרוא תנאי שימוש אלו במלואם ובעיון, לפני תחילת השימוש באתר ושימוש בשירותי החברה השונים במערכת וכן להתעדכן מעת לעת על השינויים בתנאי שימוש אלו.
ככל שמשתמש אינו מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש שלהלן, עליו להפסיק מיד את השימוש באתר.

× × ×

1. הגדרות
במסמך זה יהיו למונחים המפורטים להלן המשמעות המפורטת בצידם:1. “תנאי השימוש”: התנאים המפורטים במסמך זה, כפי שיעודכן מעת לעת, לרבות כל המסמכים הנכללים בו או מאוזכרים בו, בדרך של הפניה, כגון תנאי מדיניות הפרטיות , מדיניות עמלות OOGA וכל מסמך אחר, אשר מהווים אף הם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.1.2 “החברה”: חברת הולד מי בע”מ, ח.פ. 513933218, וכן כל גורם/חברה קשורים הפועלים כמתפעל מטעמה או כסוכן, שלוח או נותן שירותים מטעמה, בקשר לשירותים.1.3 “האתר“: אתר בכתובת , המופעל והמנוהל על ידי החברה, על כל חלקיו ורכיביו (לרבות חלקים או רכיבים של האתר המצויים או מאוחסנים במיקומי רשת אחרים או בשרתים ומערכות מחשב של החברה או שנשכרו על ידה וכן שירותים ו/או חלקים המופעלים ו/או מסופקים ע”י צדדים שלישיים שהוטמעו ו/או קושרו לאתר האמור), לרבות כל יישומון (אפליקציה) שהחברה מציעה להוריד למכשירים ניידים. השימוש במונח זה כולל גם את כל התכנים הנכללים או המוצגים מעת לעת באתר, וכן כל תוכנה או קוד מחשב הכלולים באתר או משמשים להפעלתו ולגישה אליו, ולרבות חלקים, רכיבים ותכונות הנגישים או המופעלים באמצעות מכשירים סלולאריים או כל התקן אחר, לרבות באמצעות SMS, IVR, וכן הקוד של כל אפליקציה המופעלת באמצעות מכשיר סלולארי או התקן כאמור.1.4 “המערכת”: פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת ביצוע תשלומים, לרבות באמצעות ארנק אלקטרוני, העברות בנקאיות וכרטיסי חיוב, וכן שירותים נלווים שונים לבתי עסק.

1.5 “משתמש”: כל מי שגולש באתר או עושה שימוש באתר או במערכת או בתכנים שבהם, בין אם נרשם כלקוח של החברה ובין אם לאו.

1.6 “לקוח”: משתמש שנרשם באתר והשלים הליך של פתיחת חשבון, בכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש.

1.7 “לקוח עסקי”: בית עסק (בין אם הוא פועל כעוסק מורשה, בין אם הוא מאוגד ופועל כחברה בע”מ ו/או פועל בכל יישות אחרת), העושה במערכת שימוש עסקי/מסחרי, ואשר התקשר עם החברה בהסכם לפיו, בין היתר, בית העסק מאפשר תשלום באמצעות המערכת בגין השירותים/המוצרים שמספק.

1.8 “אזור אישי”: אזור באתר הנגיש ללקוח באמצעות אמצעי זיהוי, בו ניתן לצפות בפרטי הלקוח הרשומים במערכת (ולעדכן במידת הצורך) ובפעולות שבוצעו על ידו.

1.9 “חשבון” או “חשבון OOGA” או “הארנק הדיגיטלי”: חשבון של לקוח באתר.

1.10 “חשבון עסקי”: חשבון של לקוח עסקי.

1.11 “שירות”: כל אחד מבין השירותים שהחברה מספקת ותספק, מעת לעת, באמצעות האתר והמערכת.

1.12 “פעולה”: כל פעולה המבוצעת באמצעות המערכת, לרבות העברת כספים או ביצוע תשלומים.

1.13 “משלם”: לקוח, אשר מעביר תשלום באמצעות המערכת או תוך כדי שימוש במערכת, בין אם ההעברה נעשית מארנק אלקטרוני, באמצעות כרטיס אשראי, העברה בנקאית או בכל דרך אחרת שתאפשר החברה מעת לעת.

1.14 “מקבל תשלום”: כל גורם שהועבר אליו תשלום ממשלם, בין אם רשום כלקוח של החברה ובין אם לאו.

1.15 “סיסמא” או “אמצעי זיהוי” :קוד אישי, או כל אמצעי זיהוי אישי שתאפשר החברה מעת לעת (כגון טביעת אצבע, הזדהות עם תבנית, קוד הזדהות חד פעמי וכד’).

1.16 “מדיניות עמלות OOGA”: אופן וגובה העמלות אשר גובה החברה מהלקוחות העושים שימוש באתר, בגין שימוש באילו מהשירותים, כפי שמפורט באתר וכפי שיתעדכן מעת לעת.

1.17 “מדיניות תנאי התשלום ב- OOGA”: מועדי זקיפת הסכומים שנסלקו לזכות חשבון, בהתאם למספר התשלומים שבעסקה והמועד שבו יושלם ביצועה.

1.18 “אמצעי תשלום”: אמצעי תשלום מסוג אשר מאושר על ידי החברה מעת לעת לצורך ביצוע שירותים, לרבות חשבון בנק או כרטיס חיוב.

1.19 “חוק כרטיסי חיוב”: חוק כרטיסי חיוב, תשמ”ו-1986, לרבות התקנות שהותקנו מכוחו וכל חוק שיחליף אותו, לרבות חוק שירותי תשלום.

1.20 “כרטיס חיוב”: כמשמעות המונח בחוק כרטיסי חיוב.

1.21 “מחשב”: כל אמצעי אלקטרוני המאפשר גישה לאתר ולמערכת או לביצוע פעולות, לרבות מחשב (נייד או נייד), מחשב לוח (טאבלט), מכשיר סלולארי או מכשיר תקשורת אחר, ולרבות כל רכיב תוכנה או חומרה הכלול באמצעי כאמור.

1.22 “תכנים”: מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, או כל שילוב שלהם, בכתב, בתמונות, בקבצים, קישורים או אחר.

2. כללי

2.1 האתר פותח ומופעל ע”י החברה, ונועד להוות פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת ביצוע תשלומים, המספקת שירות קל, נוח ומהיר, לביצוע העברה כספית, תשלום או בקשת תשלום בין אנשים ובתי עסק, באמצעות חיוב כרטיס החיוב או חשבון הבנק של מעביר התשלום או יתרת זכות העומדת לו בארנק הדיגיטלי שבבעלותו, וזיכוי חשבונו של מקבל הכסף (או באמצעים אחרים). כמו כן המערכת מספקת שירותים נלווים שונים אשר יסייעו לבתי עסק ולאנשים בניהול הפיננסי.

2.2 הגלישה באתר, הרישום אליו והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי תנאי השימוש, כלשונם ובמלואם. לפיכך, משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי השימוש מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
למען הסר ספק, כחלק מהליך הרישום כלקוח במערכת מאשר הנרשם באופן מפורש את תנאי השימוש, אך אין בכך כדי לגרוע מתוקפם גם לגבי משתמש לא רשום.

2.3 המשתמש מתבקש לעיין במדיניות הפרטיות שהחברה מיישמת. החברה מודעת לחשיבות השמירה על פרטיות לקוחותיה ולהגנה על המידע בקשר אליהם ומבהירה כי השימוש במידע שימסור המשתמש לחברה במסגרת פעילותו במערכת (לרבות פרטיו האישיים כפי שימסור בעת ההרשמה לאתר) ובכל מידע אחר אודות המשתמש יהא כפוף למדיניות הפרטיות של החברה באתר. משתמש אשר מתנגד לאופן השימוש במידע כפי שמוסדר במדיניות הפרטיות מתבקש שלא להשתמש בשירותי החברה.

2.4 תנאי שימוש אלו חלים על השימוש באתר ובמערכת באמצעות כל מחשב, וכן על שימוש באתר בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2.5 האתר בכללותו, לרבות השירותים המוצעים בו, התכנים המופיעים בו והתוכנה העומדת בבסיסו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS/ AS AVAILABLE) וללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהוא. החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, בנוגע לאתר ולשירותים המוצעים בו, והגלישה והשימוש באתר, בתכנים המוצגים באתר ובשירותי האתר ייעשו על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש, והחברה לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאה או אובדן שייגרמו למשתמש עקב השימוש באתר.

2.6 החברה נוקטת באמצעים שונים בכדי להבטיח את תקינות פעולת האתר והמערכת, אולם לא ניתן למנוע באופן מוחלט תקלות מסוגים שונים במערכת, זמינותה ותקינותה, לרבות תקלות תקשורת, תקלות מיחשוב (“באגים”) וכד’. לאור האמור, החברה אינה מתחייבת ואינה מציגה כל מצג כי המערכת תהא זמינה לגישה כל העת ללא הפרעות וכי המערכת תהא נקייה מכל שגיאות או פגמים.

2.7 ידוע למשתמש ומוסכם עליו, כי הגישה לחלקים מן האתר עשויה להיות מותנית ו/או מושפעת מהתקנת רכיבי חומרה/תוכנה במחשב, לרבות דפדפנים מסוימים ותוספים לאותם דפדפנים. המשתמש אחראי לברר ולהתקין כל רכיב תוכנה שיידרש לצורך השימוש באתר, על חשבונו ואחריותו. החברה אינה אחראית לרכיבי תוכנה אלה ולכל פגם בהם, ולכל טעות או אי התאמה בהצגת התכנים הנובעת מרכיבי התוכנה, מהתקנתם או מאי התקנתם או מכל אי התאמה או אי תאימות של כל תוכנה, רכיב תוכנה או גירסה מסוימת שלהם לאתר, לתכני האתר או לחלק מהם. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הגישה לאתר ולתכנים והצגתם עשויה להשתנות בהתאם לתכונות החומרה, מערכת ההפעלה והתוכנה שבמחשב המשתמש ולהגדרותיהם. החברה אינה מתחייבת כי התכנים יוצגו בצורה מלאה ו/או זהה ו/או תקינה במחשבים שונים.

3. הבהרות

3.1 מובהר כי ביחס לכל פעולה, התקשרות או תקשורת בין המשתמשים באתר ובמערכת, החברה איננה ולא תהיה צד לפעולה, התקשרות או לתקשורת האמורה, ולא תהיה לה כל אחריות בקשר עימם.

3.2 הפעילות באתר והפרסום בו אינם מהווים הצעה ו/או ייעוץ על ידי החברה למי מהמשתמשים, ואין בהפעלת האתר ובשירותים המוצעים במסגרת האתר המלצה למי מהמשתמשים או חוות דעת של החברה בקשר לכל פעילות שהיא.

3.3 השימוש במערכת נעשה על דעת המשתמש ועל פי שיקול דעתו המלא. החברה אינה מאמתת או בודקת האם למשתמש ישנו ידע מספק לצורך שימוש באתר ואינה אחראית לשום נזק ו/או הפסד שיגרמו למשתמש כלשהו כתוצאה מהשימוש כאמור. בהרשמה לאתר באמצעות המערכת המשתמש מאשר כי יש לו את מלוא הידע, המידע והיכולת הדרושים לו על מנת להשתמש באתר לפי ייעודו.

3.4 האתר כולל תכנים רבים, והוא עשוי לכלול בין היתר מידע ותוכן המועלים על ידי המשתמשים. החברה אינה אחראית לכל סוג מידע או תוכן המפורסם על ידי משתמשים, הוא אינו נבדק בכל אופן על ידי החברה, והמידע והתוכן אינם בשליטת החברה. לאור האמור, מובהר כי החברה אינה ולא תהיה אחראית על המידע והתוכן המפורסם באתר או על עדכנותו. על המשתמש להעריך את המידע והתוכן כאמור ולבדוק אותו באופן עצמאי

4. השירותים

4.1 כללי

4.1.1 המערכת מהווה פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת ביצוע פעולות גבייה ותשלומים, לרבות באמצעות ארנק דיגיטלי, העברות בנקאיות וכרטיסי חיוב.

4.1.2 בנוסף, החברה מספקת באמצעות המערכת שירותים נלווים (כפי שיעודכנו מעת לעת) ללקוחות עסקיים ולאנשים פרטיים, לרבות שירותי הפקת חשבונית, שירותי גבייה והוראות קבע, מימון המונים, שירות ניהול לקוחות (CRM), תשלומים לרשויות המס, חסכון לפנסיה ועוד.

4.1.3 שירותי החברה הינם כפי שמפורסם מעת לעת באתר. כל שירות מסופק בהתאם לקריטריונים והנהלים הנקבעים בחברה מפעם בפעם בקשר אליו, כפי שמפורסם באתר.

4.1.4 כל פעולה תבוצע בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש, למדיניות החברה ולכל דין, ובהתאם למדיניות תנאי התשלום ב- OOGA ותוך גביית עמלות, בהתאם למדיניות עמלות OOGA.

4.1.5 החברה לא תהא חייבת לבצע פעולה מסוימת כלשהי או סוג פעולות מסוים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה תהא רשאית לסרב או להמנע מביצוע פעולה וזאת מכל סיבה שהיא, לרבות: אם קיימת מניעה חוקית או אחרת לכך; אם הפעולה אינה על פי הכללים והנהלים של החברה; אם קיים ספק ביחס לאמיתות או תוקף ההוראה לביצוע הפעולה; במקרה בו המשתמש אינו עומד בקריטריונים הקבועים לביצוע השירות; במקרה בו מצב החשבון של המשתמש אינו מאפשר את ביצוע הפעולה, לפי שיקול דעתה של החברה; במקרה בו החברה תחשוד כי הפעולה הינה עסקה חשודה, על פי הקריטריונים שהחברה תקבע מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי; ובמקרה בו ביצוע הפעולה מנוגדת למדיניותה העסקית של החברה.

4.1.6 על המשתמש לעשות שימוש סביר ובתום לב במערכת ובשירותי החברה, לרבות לעניין סוג הפעולות שמבצע, היקפן, תדירותן וסכומן, וזאת בין היתר בשים לב להצהרות שמסר לחברה בעת ההרשמה למערכת ובכפוף לכל דין. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש כאמור, מובהר כי חלק מן השירותים המוצעים באתר למשתמשים כפופים למגבלות שיקבעו על ידי החברה, מעת לעת, ביחס למספר הפעולות שמבצע המשתמש, הסכום של כל פעולה, בנפרד, או הסכום המצטבר של הפעולות, כפי שיפורט באתר. בין היתר, ביצוע פעולות מסוימות כפוף לתקרה תקופתית, אשר יכולה להיות יומית, חודשית או אחרת. כן רשאית החברה לקבוע סכום מינימלי לפעולה. נכון לחודש 11/2018, סכום ההעברה המצטבר ליום ביחס לכל משתמש – מוגבל לסך של אלף וחמש מאות (1,500) ש”ח; סכום ההעברה החודשית המצטבר לכל משתמש – מוגבל לסך של חמשת אלפים (5,000) ש”ח; הסכום המקסימאלי אותו ניתן לקבל מיחיד ומקבוצה בשנה קלנדרית – חמישים אלף (50,000) ש”ח. למען הסר ספק, החברה תהיה רשאית לשנות מעת לעת סכומים אלה ו/או להוסיף מגבלות אחרות לפי הוראות כל דין ו/או לפי צרכיה המסחריים, והכל לפי שיקול דעתה. המגבלות המחייבות יהיו אלו המפורסמות באתר במועד ביצוע הפעולה.

4.1.7 ככלל, בכפוף להצטרפות למסלול עמלות מתאים ותשלום שוטף בגין השימוש במערכת עפ”י המסלול שייבחר והתנאים שיסוכמו עימו, לקוח עסקי יהא רשאי לבצע את כל השירותים המוצעים ללקוח שאינו עסקי, וכן בעל הרשאה לבצע פעולות המיוחדות לסוג לקוחות זה, ובכל מן הסוגים ובתנאים שייקבעו על ידי החברה מעת לעת.

4.1.8 ביחס לשירותים מסוימים שתציע החברה או פעולות שונות שיבקש הלקוח לבצע, וכתנאי לאספקתם ללקוח, עשויה החברה לבקש מהלקוח למסור פרטים /מסמכים נוספים ו/או לספק לה כל מידע עסקי ו/או אחר.

4.1.9 החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להרחיב, להגביל או להפסיק, בכל רגע נתון ומכל סיבה שהיא לפי שיקול דעתה הבלעדי, את השירותים, כולם או חלקם, לתקופה מוגבלת או לצמיתות. ככל שהשינוים נעשים ביוזמת החברה בלבד, היא תודיע על שינויים כאמור, באחת מדרכי ההודעה הקבועות בתנאי שימוש אלה, אולם לא נדרשת הודעה מוקדמת

4.2 אמצעי תשלום ויתרת חובה

4.2.1לקוח רשאי לבצע פעולות באמצעות הכספים המופקדים בארנק האלקטרוני שלו, עד לגובה יתרת הזכות.

4.2.2 מובהר, כי החברה אינה מעמידה אשראי ללקוחות וכי ביצוע פעולה במספר תשלומים אפשרית רק במקרה שבו הלקוח או צד שלישי כלשהו עימו התקשר המשתמש באשר לאותה פעולה או מנפיק אמצעי התשלום מסכימים להעמיד אשראי ללקוח.

4.2.3 החברה אינה מחויבת לבצע עסקה אשר כתוצאה ממנה תיווצר בחשבונו של הלקוח יתרת חובה, וזאת אף אם הלקוח הזין פרטי אמצעי תשלום.

4.2.4 ככל שהלקוח מעוניין בכך הוא רשאי להזין פרטי אמצעי תשלום אחד או יותר, מן הסוגים המאושרים על ידי החברה מעת לעת, אשר יאפשרו לו לבצע פעולות מעבר לסכום המופקד בחשבונו בכל עת או שלא באמצעות היתרה העומדת לזכותו בארנק הדיגיטלי.

4.2.5 מובהר כי ביחס לפעולות באמצעות כרטיסי חיוב, החברה איננה משמשת כסולקת של עסקאות בכרטיסי חיוב והיא פועלת כמאגד מול סולק וכן עשויה להתקשר בהסדרים דומים או שונים לרבות בהסכמי סליקה עם סולקים אחרים.

4.2.6 הלקוח רשאי להסיר מהאתר, לפי שיקול דעתו, את אמצעי התשלום שהזין באתר, ומעת הסרת אמצעי התשלום לא תבוצע כל פעולה חדשה באמצעותו. מובהר כי כל פעולה וכל חיוב או התחייבות שבוצעו על ידי הלקוח באמצעות אמצעי התשלום עד למועד ההסרה לא יבוטלו וימשיכו לחייב את הלקוח.

4.3           העברות כספים בין ארנקי OOGA של לקוחות

4.3.1 לקוח יוכל לבצע העברה כספית מחשבון OOGA שלו לחשבון OOGA של לקוח אחר. חשבון המוטב יזוכה בסכום המועבר והוא יוכל לעשות בו כל שימוש המותר ללקוחות החברה.

4.3.2 העברת כספים בין חשבונות יכולה להתבצע הן ביוזמת המשלם והן ביוזמת מקבל התשלום, וזאת באמצעות שליחת בקשת תשלום למשתמש אחר ובכפוף לאישור המשלם (להלן: “בקשת תשלום“). בעת העברת תשלום, באחריותו הבלעדית של המשלם לוודא כי פרטי מקבל התשלום (לרבות מספר נייד שלו או כתובת המייל) הינם מדוייקים ותקפים. ככל שמקבל הבקשה מעוניין להיענות לה הרי שעליו לאשר את ההעברה המבוקשת. למען הסר ספק, ככל שהעברת או בקשת התשלום לא תאושר על ידי מקבל התשלום בחלוף פרק הזמן שיקבע לכך על ידי החברה מעת לעת, או לחילופין במקרה בו מקבל התשלום דחה את הפעולה- חשבונו של מקבל התשלום לא יזוכה, והסכום יושב למשלם.

4.4 התקשרות עם לקוח עסקי

4.4.1  לקוח יוכל להשתמש באתר לצורך קשירת עסקה עם לקוח עסקי, תוך שהתשלום יבוצע באמצעות המערכת, כך שלקוח יוכל לשלם ללקוח עסקי אחר, אשר מאפשר תשלום ישיר באמצעות האתר, וזאת הן באמצעות יתרות זכות בחשבון OOGA של הלקוח והן על ידי חיוב אחד מאמצעי התשלום שהזין לאתר. התשלום הינו מאובטח ואינו נדרש למסור למוכר את מלוא פרטי אמצעי התשלום שלו.

4.4.2 בנוסף, לקוח עסקי יוכל לקבל תקבולים לחשבון OOGA מגורמים שלישיים, לרבות לקוחות הקצה שלו, מבלי שאלו ידרשו להיות לקוחות של החברה, וזאת באמצעות חיוב כרטיס החיוב שלהם וזיכוי התקבול בחשבון OOGA של הלקוח העסקי.

4.5  העברות לארנק OOGA באמצעות חיוב על פי הרשאה

בכל מקרה של ביצוע פעולות באמצעות חיוב על פי הרשאה (דהיינו גביית כסף מחשבון בנק של המשתמש על פי הרשאה שניתנה לחברה), יחולו ההוראות הבאות:

4.5.1  הלקוח יידרש לאשר חיוב על פי הרשאה, בנוסח ובאופן המקובל בחברה מעת לעת ו/או באופן הנדרש על ידי הבנקים הרלבנטיים.

4.5.2 פעולה שחויבה באמצעות הרשאה תיחשב כמאושרת רק כאשר זו הינה ודאית ואינה ניתנת לביטול, ובכל מקרה לא לפני חלוף 4 ימי עסקים מעת ביצועה.

4.5.3  ביטול פעולה שחויבה באמצעות הרשאה אפשרית רק בנסיבות הקבועות לכך דין.

4.5.4 ביטול ההרשאה יעשה באופן הקבוע לכך בדין ובבנק הרלבנטי. הלקוח יודיע לחברה מיידית על ביטול ההרשאה.

בנוסף, ידוע למשתמש כי פעולות באמצעות חיוב על פי הרשאה כפופות בנוסף לרגולציה החלה בקשר לכך, להסכמת הבנק בו מתנהל חשבון המשתמש ולתנאים והמגבלות שייקבעו בהרשאה (לרבות ביחס לתקרת סכום החיוב ומועד פקיעת תוקף ההרשאה, ככל שנקבעו כאלו).

4.6 אישור עסקאות על ידי הלקוח

4.7 אישור עסקאות על ידי הלקוח

4.8 אישור עסקאות על ידי חברות כרטיסי האשראי ואח’

כל תשלום המבוצע באמצעות אמצעי תשלום כפוף לאישורים הנדרשים ביחס לאותו אמצעי תשלום.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, כל תשלום באמצעות כרטיס חיוב כפוף, כתנאי מקדמי מצד החברה, לקבלת אישור חברת האשראי לביצוע התשלום. היה ולא התקבל אישור חברת האשראי במועד, החברה לא תהיה מחויבת לבצע את הפעולה ולא יהיה כל תוקף לפעולת התשלום על ידי הלקוח. על אף האמור, היה והחברה תבחר לבצע פעולה טרם קבלת אישור כאמור, הרי תוקף הפעולה יהיה כפוף לקבלת האישור, וככל שזה לא יינתן – תהא רשאית החברה לבטל את ביצועה.

4.9 מועדי זקיפת תשלומים

זקיפת תשלומים תהא בהתאם למדיניות תנאי התשלום ב- OOGA.

מבלי לגרוע מהאמור, החברה רשאית לקבוע כי תשלום שהתקבל עבור לקוח, ייזקף או ירשם לזכותו רק בתאריך בו קבלת התשלום הינה ודאית, בהתאם לסוג אמצעי התשלום ששימש לביצוע התשלום ולפי שיקול דעת החברה, והחברה רשאית לא לאפשר ללקוח לעשות שימוש בכספי התשלום עד למועד זה.

4.10 ביטול פעולות – כללי

מובהר כי לאחר אישור פעולה להעברת כספים באמצעות המערכת, – לא ניתן יהיה לבטלה, אלא אם נקבע במפורש אחרת בתנאי השימוש או בדין, ובהתאם ובכפוף לאמור בהם בקשר לכך.

4.11 ביטול פעולה על ידי מקבל התשלום

4.11.1 כל מקבל תשלום רשאי לסרב לקבל את התשלום או לבקש לבטלו, בהודעה בכתב לחברה. למען הסר ספק, מעת אישור קבלת התשלום – אין אפשרות למשלם או למקבל התשלום לבטל את הפעולה.

4.11.2 החברה תאפשר למקבל התשלום אשר סירב לקבל את התשלום כאמור לעיל להשיב את התשלום שהועבר אליו, תוך שימוש באותו סוג אמצעי תשלום שבאמצעותו בוצע התשלום. ככל שהתשלום נעשה על ידי חיוב של כרטיס החיוב, ביטול התשלום יעשה על ידי תנועה כספית המזכה את כרטיס החיוב, והכל בכפוף לאישור חברת כרטיסי החיוב לביצוע הזיכוי האמור.

4.12 ביטול פעולה על ידי המשלם או על ידי גורם שלישי שהעביר כספים ללקוח

4.12.1 משלם יהיה רשאי לבטל פעולה רק במקרים הקבועים לכך בדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, משלם שביצע עסקה בכרטיס חיוב יהיה רשאי לבטל פעולות (על ידי הכחשת עיסקה) בנסיבות הקבועות בחוק כרטיסי חיוב (או כל חוק שיחליף אותו). כן יעמדו לכל משלם עילות הביטול הקבועות בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 ובכל דין רלבנטי אחר.

מובהר בזאת, כי ביצוע תשלום בכרטיס חיוב באמצעות האתר, הינו בבחינת עסקה במסמך חסר, כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב. החברה רשאית, במקרה בו המשלם יתכחש לעסקה או לסכום בו חויב בעסקה, לחייב את חשבון מקבל התשלום מידית בסכום המתאים, לרבות בכל תשלום שכבר שולם למקבל התשלום בגין העסקה המוכחשת, ללא כל הודעה מוקדמת.

ידוע למשתמש והוא מסכים כי בכל מקרה של ביטול פעולה, תהא החברה רשאית לחייב את המשתמש בסכום כספי בסך 35 ₪ (או במקרה של ביטול פעולה שנעשתה באמצעות כרטיס חיוב שהונפק מחוץ לישראל – בסך של 22$) כפיצוי מוסכם, בגין ההוצאות, העלויות והנזקים הנגרמים בשל ביטול הפעולה אין בפיצוי המוסכם האמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לגבות מן המשתמש נזקים והוצאות שיגרמו לה בגין ביטול בלתי מוצדק של פעולה, מעבר לגובה הפיצוי המוסכם, או בכל סעד אחר העומד לה לפי תקנון זה ולפי הדין. מובהר ומודגש, כי לא ניתן לבטל פעולה של משיכת כספים או פעולת העברת כספים לאדם, שאיננה בגין רכישת מוצרים ושירותים.

4.12.2 בכל מקרה שמשתמש זכאי לבטל פעולה ויבקש לעשות זאת, הוא יהיה חייב לתת לחברה הוראת ביטול בכתב ובה פרטי הפעולה, וזאת בתוך פרק הזמן שנקבע לכך בדין. לא נמסרה לחברה הודעת ביטול כאמור- לא תחול עליה כל חובה לכבד את הוראת הביטול.

4.12.3 בעת ביטול פעולה יזוכה אותו חשבון שבאמצעותו ביצע מעביר התשלום (בין אם משתמש ובין אם גורם שלישי שאינו לקוח של החברה) את הפעולה, ככל שניתן באופן זהה לזה בו בוצע החיוב המקורי ובאמצעות אותו אמצעי תשלום. מנגד יחויב החשבון שקיבל את התשלום המקורי בסכום הפעולה. ככל שהפעולה בוצעה באמצעות כרטיס חיוב, ביטולה יבוצע באמצעות מנפיק כרטיס החיוב (חברת כרטיסי האשראי) ועל מעביר התשלום להסדיר את הביטול באמצעות המנפיק האמור. לגבי פעולות שבוצעו באמצעות כספים שהופקדו על ידי משתמש בחשבונו בחברה, זיכוי החשבון יבוצע רק לאחר שהחברה תקבל את החזר הכסף ממקבל התשלום.

5.  רישום לאתר ופתיחת חשבון OOGA

5.1  כל משתמש רשאי לבצע רישום באתר ולפתוח חשבון בחברה, ולצורך כך למסור את כל הפרטים ולקיים אחר כל הדרישות באתר במהלך ביצוע ההרשמה, על כל שלביה, לרבות מסירת הפרטים האישיים הנדרשים לשם פתיחת חשבון ומסירת פרטי אמצעי תשלום.

מבלי לגרוע מכלליות האמור, הרשמה כלקוח באתר כפופה למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

5.1.1  גילו של המשתמש מעל 18 שנים;

5.1.2  המשתמש הינו תושב ישראל, ואינו תושב חוץ לצרכי מס, בארה”ב, אירופה או בכל מקום אחר.

5.1.3  המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות בישראל, וכשירותו זו לא נשללה לפי חוק כלשהו, לרבות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב – 1962 או הכרזתו כפושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש”ם – 1980;

5.1.4  המשתמש נרשם ופותח חשבון עבור עצמו בלבד, ואינו משמש כנאמן או שלוח עבור כל אדם או תאגיד אחר. בנוסף, ככל שלא מדובר בפתיחת חשבון עסקי – הוא אינו משתמש במערכת למטרת עסק או בדרך של עיסוק.

מובהר, כי בשלב זה החברה אינה מאפשרת ניהול חשבונות נאמנות, המיועדים לטובת נהנים כלשהם, אלא רק חשבונות המיועדים לשימושו של בעל החשבון עצמו. ניתן לפנות מעת לעת לשירות הלקוחות של החברה כדי לברר אפשרויות ניהול של חשבונות נאמנות.

5.1.5  המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל יצוין כי ככל שמדובר בתאגיד אשר מעוניין לפתוח חשבון עסקי, הרי שיכול והוא יידרש למסור לחברה מידע ומסמכים שונים טרם פתיחת החשבון העסקי כפי שתדרוש החברה מעת לעת. מבלי לגרוע מכלליות האמור, לשם פתיחת חשבון עסקי ידרש המשתמש להציג העתק תעודת עוסק מורשה תקפה, העתק חשבונית בגין המכשיר הסלולרי שעבורו מבוקש החשבון המעידה על הקשר בין מספר הסלולר לבית העסק, ומסמכים המעידים על קיום חשבון בנק בישראל או כרטיס חיוב על שם בית העסק. כן יידרש התאגיד למסור מידע ופרטי זיהוי של בעלי השליטה, המנהלים ו/או מורשי החתימה של התאגיד, ומידע אודות פעילותו ומטרת השימוש בחשבון.

5.1.6 המשתמש בעל תא דואר אלקטרוני תקין ופעיל ברשת האינטרנט או בעל טלפון נייד הרשום באחת מחברות הסלולר בישראל.

5.1.7 הוא בעל מכשיר סלולרי התואם את דרישות האתר, אשר משמש את המשתמש באופן בלעדי, נמצא ברשותו דרך קבע ומוגן בקוד נעילה הידוע רק למשתמש. נכון לחודש 11/2018 דרישות המינימום של האתר לשימוש באמצעות יישומון מחייבות מכשיר סלולר מדור 2.5 ומעלה, הפתוח לגלישה סלולארית ולקבלת שירותי תוכן באמצעות SMS.

5.1.8 ככל שהמשתמש מעוניין לבצע פעולות באשראי – עליו להיות בעל כרטיס חיוב בתוקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי המאושרות מעת לעת על פי מדיניות החברה. נכון לחודש 11.2018 חברות כרטיסי האשראי המאושרות על ידי החברה הינן כאל, לאומיקארד, ישראכרט, אמק”ס, דיינרס, פרי-פייד ו/או הבנקים המנפיקים בישראל, אולם החברה עשויה להכיר בכרטיסי חיוב של מנפיקים נוספים וכן בכרטיסי תייר.

5.1.9 היה והמשתמש הוא תאגיד – על הנרשם בשם התאגיד להצהיר ולאשר כי הוא רשאי לפעול בשם התאגיד. החברה רשאית לדרוש אישורים ואימותים לעניין זה ולגבי כל עניין אחר.

5.1.10 המשתמש מילא את כל הפרטים האישיים הנדרשים בעת הליך ההרשמה באתר, כפי שיידרשו מעת לעת, לרבות שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, מספר טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני וסיסמא. ידוע למשתמש כי שירותים שונים באתר יכול וידרשו מסירת פרטים אישיים נוספים ושונים.

5.1.11 המשתמש אישר כי קרא את תנאי השימוש ומסכים להם.

5.1.12 לא התקיימו נסיבות המאפשרות את סגירת החשבון, כמפורט בסעיף ‎10 להלן.

5.2  החברה עשויה לדרוש פרטים ומסמכים נוספים לגבי משתמשים, לרבות ביחס לפעילותם, עסקיהם וכד’, וזאת מכלל המשתמשים, ממשתמשים מסוימים או מסוגי משתמשים מסוימים. דרישה כאמור עשויה להידרש, בין היתר, מכוח חובותיה של החברה כנותנת שירותים פיננסיים.

5.3  מובהר כי ההרשמה כמשתמש שלא במסגרת חשבון עסקי מוגבלת ליחידים בלבד. הרשמה למערכת למטרת שימוש עסקי/ מסחרי אפשרית רק במסגרת פתיחת חשבון עסקי.

5.4  עם השלמת הליך הרישום יחשב המשתמש כלקוח, וזאת עד לסגירת החשבון, בהתאם לתנאי השימוש.

5.5 כל אדם (יחיד) רשאי לפתוח חשבון OOGA פרטי אחד בלבד. כל לקוח עסקי יכול לפתוח חשבון OOGA עיסקי אחד בלבד. מובהר כי בעבור כל מכשיר סלולארי ניתן לפתוח חשבון OOGA פרטי אחד וכן חשבון עסקי אחד בלבד.

5.6 המשתמש מודע לכך ומאשר כי הדואר האלקטרוני שימסור בתהליך ההרשמה ישמש את החברה בין היתר למשלוח הודעות למשתמש בקשר עם פעילותו באתר.

5.7 החברה רשאית להתנות מעת לעת את הרישום למערכת או את השימוש בה, בין באופן כללי ובין לצורך שירות מסוים, במסירת מידע (לרבות מידע עסקי) או מסמכים נוספים, גם אם אלה לא התבקשו בעת הליך ההרשמה או בעת שימוש קודם במערכת. כן רשאית החברה להתיר את השימוש במערכת רק לאחר השלמת הליכי בדיקה וניתוח שהיא תבחר לערוך, ואשר עשויים להימשך מספר ימים ובמקרים מסוימים אף יותר.

5.8 בהליך ההרשמה יונפק למשתמש אמצעי זיהוי זמני לצורך אימות מספר הטלפון שלו. במסגרת הליך ההרשמה יוכל המשתמש לבחור לעצמו אמצעי אישי שישמש אותו לכניסה למערכת וכן לאישור תשלומים שונים דרכה. המשתמש רשאי לאפס את אמצעי הזיהוי ולבחור לעצמו אמצעי זיהוי חדש, מעת לעת, באזור האישי. כל פעולה שנעשתה במערכת או באתר באמצעות שם המשתמש ואמצעי הזיהוי של המשתמש יחשבו לכל דבר ועניין לפעולה שנעשתה על ידי המשתמש ובהרשאתו.

5.9 החברה אינה חייבת לאשר כל בקשת הרשמה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, בין היתר אם יש לה חשש או חשד לגבי נכונות הפרטים שמסר המשתמש, או לגבי עמידת המשתמש בתנאים לרישום ולשימוש באתר.

6. איזור אישי

6.1  לכל לקוח גישה לאזור אישי, אשר הגישה אליו חסומה באמצעות אמצעי זיהוי. באזור האישי יכול הלקוח לצפות בפרטים האישיים שהזין לאתר, לרבות אמצעי התשלום, ולעדכן חלק מפרטים אלה.

6.2  כמו כן, לקוח יכול לעיין באזור האישי שלו בכל עת בפעולות שביצע לאחרונה באמצעות המערכת, וכן ביתרת הזכות שבחשבונו (ככל שיש כזו).

7. השימוש בשירותים כאמצעי לביצוע תשלומים

החברה מבקשת להביא לתשומת לב המשתמש ולהדגיש כי תשלום דרך האינטרנט ובכלל זה באמצעות המערכת, הינו תשלום לכל דבר ועניין וחלים עליו כל הדינים הנוגעים לביצוע תשלום מאותו סוג (בישראל ומחוצה לה, לפי העניין). עסקאות של רכישת מוצרים או שירותים המבוצעות באמצעות האתר הינן עסקאות מכר או עסקאות שירותים, לפי העניין, לכל דבר ועניין, וחלים עליהן הדינים הרלבנטיים הנהוגים במדינת ישראל ובכל מדינה רלוונטית, הרלוונטיים לקונה ו/או למוכר ו/או לבית עסק בעסקה כלשהי, לרבות חוק המכר, תשכ”ח – 1968. כן ייתכן שעסקאות בין לקוח לבית עסק כפופות לדינים נוספים, כגון חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.המשתמשים (לרבות לקוחות עסקיים) אחראים באופן בלעדי לבדוק את הדינים החלים על העסקאות המבוצעות ביניהם ועל התשלומים המועברים ביניהם, ולפעול בהתאם לדינים אלו.

8.  מדיניות עמלות

8.1 השימוש במערכת וביצוע פעולות באמצעותה כפופים למדיניות עמלות OOGA. מובהר בזאת כי מדיניות עמלות OOGA עשויה להשתנות ע”י החברה מעת לעת, כולה או מקצתה, וזאת ללא הודעה מראש. מדיניות עמלות OOGA, המפורטת בכתובת https://www.ooga.co/pricing/, מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. המשתמש מאשר את הסכמתו למדיניות העמלות ואת זכותה של החברה לגבות עמלות בגין שירותים, על ידי חיובו בסכום העמלות או על ידי ניכוי סכום העמלות מסכום התשלום המועבר לו על ידי החברה, והכל בהתאם למדיניות עמלות OOGA.

8.2 שיעורי העמלות יכול שיהיו שונים בין לקוחות פרטיים לבין לקוחות עסקיים וכן עשויים להיות מותנים בפרטי השירות, לרבות סוגו, סכומו, מקורו, יעדו ופרטים אחרים הנוגעים אליו או למשתמש. החברה רשאית לשנות את מדיניותה, מעת לעת, ביחס לכל אחד מסוגי הלקוחות והשירותים לפי שיקול דעתה.

8.3   בכל מקרה שהחברה תאפשר שירות חדש, העמלות שתחויבנה בגינו (אם יהיו), יפורסמו באתר עם השקתו של השירות.

8.4 מובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס לעמלות שגובה החברה מלקוחותיה, לרבות לקוחות עסקיים. החברה רשאית לגבות עמלות נוספות ו/או לקבל תשלומים נוספים מלקוחות עסקיים, ואינה מתחייבת לפרסם את מדיניות העמלות שלה ביחס ללקוחות עסקיים ו/או את תוכן ההסדרים הכלכליים עימם תגיע החברה מעת לעת עם לקוחותיה העסקיים, כולם או חלקם.

9. תנאים כלליים הנוגעים לשימוש במערכת

9.1 על מנת שיהיה ניתן לעשות שימוש במערכת ובשירותים שמציעה החברה באמצעות האתר, על המשתמש להשלים הליך הרשמה לאתר, כמפורט לעיל.

9.2 המשתמש מחויב לספק מידע אמיתי, מדויק, נכון ומלא אודותיו, כפי שמתבקש בהליך הרישום באתר ובמסגרת ביצוע פעולות במערכת. כמו כן, המשתמש מתחייב לעדכן את המידע שנמסר בעת הרישום או במהלך השימוש במערכת בכל במקרה שחל שינוי בפרט כלשהו במידע הנ”ל. מבלי לגרוע מאחריות המשתמש להודיע לחברה אודות כל שינוי במידע כאמור, ידוע למשתמש כי כל עוד לא הודיע לחברה אודות השינוי, הרי שהחברה לא מחויבת לשינוי ואינה צריכה להתחשב בו.

9.3 בהירשמותו לאתר, הלקוח מאשר לחברה לשמור מידע מסוים אודותיו, אודות הפעולות המבוצעות על ידו במערכת ואודות כל אמצעי תשלום אחר אשר הזין לחשבונו, וכן לבצע בדיקות ואימות נתונים עם גורמים שונים לפי שיקול דעתה של החברה. השימוש במידע זה ובכל מידע אחר אודות המשתמש יהא כפוף למדיניות הפרטיות[https://www.ooga.co/privacy-policy/]. הלקוח מייפה את כוחה של החברה לפנות לצדדים שלישיים, לפי שיקול דעתה, לצורך אימות הנתונים שמסר. אין בזכותה של החברה לבצע בדיקות ואימות נתונים או בביצועם בפועל כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה בקשר עם המידע או להסיר מאחריותו המלאה של המשתמש בקשר עם המידע שמסר, עדכנותו ושלמותו.

9.4  בנוסף, החברה רשאית לפנות למשתמש בכל עת על מנת לברר כל פרט הנדרש לה בקשר עם המשתמש ושימושו במערכת. המשתמש מתחייב לשתף פעולה עם החברה ולספק לה כל מידע שיתבקש כאמור. ידוע למשתמש כי אי מסירת מידע עשויה להביא לחסימת השירות ללקוח ולאי ביצוע פעולות המבוקשות על ידו.

9.5 כן ידוע למשתמש והוא מסכים כי:

9.5.1 החברה איננה בנק או תאגיד בנקאי, והשירות המסופק על ידי החברה הוא שירות לביצוע תשלומים מאובטחים ברשת הסלולר והאינטרנט בלבד.

9.5.2 החברה אינה סולקת עסקאות בכרטיסי חיוב לבתי עסק, וסליקת עסקאות בכרטיסי חיוב נעשית על ידי חברות כרטיסי האשראי עימן קשור כל משתמש.

9.5.3 החברה הינה בעלת רישיון לאספקת השירותים מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), תשע”ו-2016 והיא כפופה לחוק זה, ולצווים והתקנות שהותקנו מכוחם וכן לנותן שירותים בנכס פיננסי ופועלת בהתאם לדרישות חוק איסור הלבנת הון, תש”ס- 2000 ולדינים נוספים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה תקיים את הדיווחים הנדרשים על פי הדין, וככל שהדבר דרוש על פי הדין, תדווח על פעולות שבוצעו על ידי משתמשים (לרבות לקוחות עסקיים), וזאת מבלי שתהיה חייבת ליידע את המשתמש לפני ביצוע הדיווח ו/או לאחר מכן.

9.5.4 בהתייחס לתשלומים שיבוצעו על ידי הלקוח באמצעות השירות, החברה אינה משמשת כנאמן של הלקוח, אלא כשלוחה של הלקוח לביצוע הוראותיו לתשלום.

9.5.5  החברה איננה מעניקה כל בטוחה שהיא בקשר לפעולות המבוצעות על ידי הלקוח תוך שימוש במערכת כאמצעי תשלום (לרבות רכישות, תשלומים והעברות).

9.5.6 כל עסקה המבוצעת על ידי המשתמש מבוצעת במישרין בינו לבין מקבל התשלום, והחברה אינה צד לכל פעולה כאמור. ביחס להתקשרות שהמקבל או המשלם הינו לקוח עסקי – החברה איננה אחראית לכל הקשור באספקת המוצרים או השירותים נשוא ההתקשרות,  לרבות בכל הקשור לקבלת ו/או ביצוע ו/או היקף ו/או טיב ו/או איכות ו/או חוקיות המוצרים או השירותים האמורים. כמו כן, החברה אינה צד ואינה מעורבות בכל פעולה ו/או התקשרות שיעשה המשתמש עם צד ג’ כלשהוא, לרבות בפעולות של משיכת כספים, העברת כספים, שימוש בכרטיס חיוב או כל פעולה אחרת עם צד שלישי.

9.5.7 החברה מחזיקה את כל הכספים המופקדים על ידי כל הלקוחות בחשבון בנק ייעודי, אחד או יותר, אשר אינו משמש לכל פעילות אחרת למעט שמירת כספי לקוחות. החברה רשאית לנקוט מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה, באמצעים שונים לצורך ניהול, שמירת והפרדת הפקדונות, לרבות היעזרות בחברת תפעול ו/או נאמנות.

9.6 המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא ישתמש בשירותים לביצוע פעילות בלתי חוקית, בלתי נאותה או פעילות אסורה כלשהי, לרבות ביצוע העברות כספים בלתי חוקיות או אסורות (ובין היתר לשם עקיפת המגבלות הנוגעות להלבנת הון או מימון טרור) או לשם רכישות המפרות זכויות של צד שלישי כלשהו, לרבות הפרות זכויות קניין רוחני. ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי בכל מקרה בו החברה תחשוד כי יתכן והוא מעורב, או שהיה מעורב, בפעילות מרמה ו/או בפעילות לא חוקית ו/או בלתי נאותה, לרבות הלבנת הון, החברה תהא רשאית לחסום את גישתו לשירות וככל שמדובר בלקוח- את חשבונו, ללא הודעה מוקדמת, ולדווח אודותיו לרשויות הרלבנטיות. מבלי לגרוע מהאמור, בכל מקרה שיתגלה חשד לגבי תקינות הפעולה, תהא החברה רשאית, בין היתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את הפעולה (אף לאחר ביצועה) ולהשיב את הכספים ששולמו לאותו מקור ממנו התקבלו ובאותו אופן שבו בוצע התשלום לחברה (בכפוף להוראות תנאי השימוש בקשר לכך), מבלי שתהא למשתמש כל טענה ו/או דרישה בעניין.

9.7 כמו כן, ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי במקרה בו מכל סיבה שהיא לא הועבר לחברה התשלום בגין פעולה שביצע – במלואו ובמועדו, או שהיא נדרשה להשיבו לגורם כלשהו, רשאית החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי לבטל את הפעולה אף לאחר ביצועה, ולגבות מהמשתמש את מלוא הסכומים ששילמה על פיה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי הוראות הדין ותנאי השימוש.

9.8 ידוע למשתמש ומוסכם עליו כי החברה לא תשלם ואינה מחויבת לשלם כל ריבית ו/או כל הכנסה או תשלום אחר, ביחס לכל סכום שיוחזק על ידי החברה עבור המשתמש, לרבות כל סכום שלקוח יפקיד או שיופקד עבורו על ידי אחרים בחשבון שעל שמו במערכת.

9.9  אחריות הלקוח לתשלומים

9.9.1 הלקוח אחראי למימון התשלומים המבוצעים על ידו.

9.9.2 החברה אינה מעמידה אשראי ללקוחות או לגורמים כלשהם. אם, למרות האמור לעיל, יהיה ללקוח חוב כלשהו לחברה ו/או תיווצר יתרת חובה בחשבונו של הלקוח, מכל סיבה שהיא, ולרבות עקב אי פרעון של אמצעי תשלום כלשהו שהלקוח העביר לחברה או עקב ביטול של זיכוי שנעשה לחשבון הלקוח, הלקוח מתחייב לשלם את חובו לחברה לאלתר, עם דרישתה הראשונה, ולהעמיד את המימון הנדרש לשם כך. מבלי לגרוע מסמכויות החברה וסעדיה, החברה תהיה רשאית לחייב את אמצעי התשלום שמסר לה הלקוח לצורך גביית כל חוב של הלקוח לחברה

9.10 אחריות לקוח עסקי למוצרים, שירותים ותשלומים

9.10.1 לקוח עסקי המשתמש באתר מקבל עליו את כל תנאי השימוש באתר, לרבות תנאי השימוש הנוגעים ללקוח עסקי.

9.10.2 לקוח עסקי אחראי כלפי כל לקוח שהתקשר עימו (“לקוח קצה“), ביחס לכל מוצר או שירות שמכר, סיפק או התחייב למכור או לספק, וביחס לאיכותו, טיבו, התאמתו, תקינותו, אספקתו וכל דבר הנוגע אליו, ולרבות ביחס לכל תביעה ו/או הליך משפטי שיגיש לקוח הקצה בקשר לאותה עסקה, והכל בהתאם לתנאי ההתקשרות שבינו לבין לקוח הקצה ולהוראות כל דין.

9.10.3  לקוח עסקי אחראי כלפי כל אדם לתוכן של כל פרסום שביצע, בין באמצעות האתר ובין בדרך אחרת.

9.10.4 לקוח עסקי ישתמש בשירותים ובמערכת אך ורק לצורך עסקאות ועסקים במהלך העסקים הרגיל, ולא ישתמש במערכת לביצוע תשלום או ולא יבקש שירותים בגין התקשרויות ופעולות שהנן בלתי חוקיות, בלתי ראויות או אסורות מכל סיבה או מקור שהוא. ידוע ללקוח עסקי כי בכל מקרה שהחברה תחשוד כי ייתכן שהוא מעורב בפעילות מרמה ו/או בפעילות לא חוקית ו/או בלתי נאותה או שתשלומים ושירותים הניתנים לו אינם עומדים בקנה אחד עם האמור בתנאי השימוש – החברה תהא רשאית לעכב את השירותים והתשלומים, להשהותם, לבטלם, להתנותם, לברר פרטים לגביהם, הכל בין באופן זמני ובין לצמיתות, וכן תהיה רשאית להפסיק את מתן השירות ללקוח העסקי. בנוסף, החברה עשויה להידרש או לבחור לדווח על האמור לרשויות הרלבנטיות ורשאית לעשות כן.

9.10.5 לקוח עסקי מסכים כי החברה תהיה רשאית לנכות מכל תשלום המגיע לו וכן לחייב את חשבונו בחברה בכל סכום שהוא חב לחברה, מכל מקור שהוא, לרבות בגין עמלות, פיצויים או בגין תשלומים אחרים שהוא חב לחברה.

9.10.6 לקוח עסקי מסכים כי בכל מקרה שבו יקבע על פי דין או יתברר לחברה בדרך אחרת, להנחת רצונה, כי עסקה שביצע עם לקוח הקצה בוטלה כדין וכי אותו לקוח קצה זכאי לקבל החזר של התשלום בגינה, החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לחייב את סכום ההחזר מחשבון הלקוח העסקי, לנכותו או לקזזו מתשלומים המגיעים ללקוח העסקי או לגבות ממנו את הסכום בכל דרך חוקית אחרת, ולהעבירו לאותו לקוח קצה כאמור. הלקוח העסקי מוותר על כל טענה כנגד החברה, בכל הנוגע לאמור לעיל, ובכל מקרה שיחלוק על טענות לקוחו או על זכותו לקבל את ההחזר, יהיה רשאי לנקוט בהליכים חוקיים כנגד הלקוח בלבד ולא כנגד החברה.

9.10.7 מבלי לגרוע מהאמור, מוסכם כי בכל מקרה של ביטול עסקה החברה תהיה רשאית לחייב את הלקוח העסקי בסכום כספי כפיצוי מוסכם בגין ההוצאות, העלויות והנזקים הנגרמים בשל ביטול העיסקה, כמפורט בהסכם בית העסק שנחתם עימו. אין בפיצוי המוסכם האמור כדי לפגוע בזכותה של החברה לגבות מהלקוח העסקי כל נזק, הוצאה או עלות שנגרמו לה החורגים מסכום הפיצוי המוסכם, או בכל סעד אחר העומד לה על פי תקנון זה ועל פי כל דין.

9.10.8 לקוח עסקי ישפה את החברה עם דרישתה הראשונה בגין כל תשלום, הוצאה, חבות או הפסד שיוטלו עליה או יגרמו לה, בקשר לכל עסקה שביצע עם לקוח הקצה באמצעות המערכת או תוך היעזרות בחברה ובשירותיה, לרבות בגין הליכים משפטיים שיוגשו כנגד החברה בגין כל עסקה כאמור. למען הסר ספק, כל חובות לקוח עסקי וכל זכויות החברה לפי סעיף ‎9.10 זה יחולו גם לגבי פעולות מול גורם שלישי כלשהו אשר איננו משתמש/לקוח של החברה.

9.11 מניעת שימוש בלתי מורשה

9.11.1 משתמש מתחייב שלא להעביר או למסור את זכות השימוש שלו באתר או את הגישה לחשבונו באתר לכל צד שלישי שהוא, וכן לא להתיר לכל אדם אחר לעשות שימוש בחשבונו באתר.

9.11.2 המשתמש מתחייב לא לגלות ו/או להעביר את אמצעי הזיהוי שלו (סיסמא או כל אמצעי זיהוי אחר) לכל אדם אחר, לא לאפשר לאחר גישה לאמצעי הזיהוי שלו או לאפשר לאחר לעשות בו שימוש.

9.11.3 בכל מקרה בו המשתמש יחליף או ימכור או יעביר את המכשיר הסלולארי עליו מותקן יישומון החברה  לגורם אחר, יש למחוק את היישומון מהמכשיר.

9.11.4  המשתמש אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שייעשה בחשבונו באתר תוך שימוש באמצעי הזיהוי שלו והחברה אינה אחראית לכל שימוש לרעה, מכל סוג שהוא, שייעשה בחשבונו של הלקוח באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש בדין. כל הוראה לביצוע פעולה שתינתן מצידו של אדם, שזיהה עצמו באמצעי הזיהוי של הלקוח, תחייב את הלקוח לצורך כל דבר ועניין, גם אם יתברר בדיעבד כי מדובר היה באדם אחר שפעל ללא הרשאה מצד הלקוח. למען הסר ספק, החברה לא תישא באחריות לכל נזק/הפסד שייגרם למשתמש עקב אחסון לא ראוי ו/או לא מורשה ו/או לא מוגן של הסיסמא כאמור, לרבות אך לא רק מסירת או גילוי אמצעי הזיהוי לאדם אחר ו/או שימוש של אדם אחר בחשבון המשתמש באתר, בין אם הדבר נעשה בידיעת או בהרשאת המשתמש ובין שלא.

9.12 המשתמש מתחייב לעקוב אחר הנעשה בחשבונו ואחר מצבו המעודכן של החשבון באופן רציף ושוטף, בין היתר כדי לוודא ולפקח על ביצוע פעולה, אי ביצוע או ביצוע חלקי של כל פעולה שביצע מיד בסמוך לביצועה.

9.13 טעויות: המשתמש מסכים ומאשר כי ידוע לו, שחרף אמינות האתר ואמצעי הבקרה השונים בהם נוקטת החברה, מעת לעת, יתכנו תקלות וטעויות, ובכלל זה כי ייתכנו מקרים ומצבים שבהם יתבצעו בחשבונו זיכויים או חיובים שגויים או פעולות שגויות (להלן: “טעויות“). המשתמש מסכים כי בכל מקרה שיתברר לחברה על קיומה של טעות כאמור, וזאת בכל זמן ומכל מקור שהוא, החברה תהא רשאית למחוק ולבטל את הפעולה שנפלה בה הטעות, ובכלל זה לחייב או לזכות את החשבון, לפי העניין, בסכום הטעות, על מנת לתקן את הטעות ולהשיב את המצב לקדמותו. החברה תתקן את הטעות כאמור בתוך זמן סביר מעת שנודע לה עליה ותשלח למשתמש עדכון על כך לאחר מכן.

9.14 המשתמש יודיע לחברה בכתב על כל אחד מן הדברים הבאים, מיד לכשייוודע לו עליהם:

9.14.1 כל חשיפה לצד שלישי, אבדן או גניבה של אמצעי הזיהוי של המשתמש, המכשיר הסלולרי שלו או כל מחשב או אמצעי שלו שעלול לאפשר לגורם בלתי מורשה לעשות שימוש במערכת ו/או בחשבון של המשתמש.

9.14.2 כל טעות ברישומים בחשבונו של המשתמש. מוסכם, כי משתמש לא יהיה רשאי להעלות טענות כנגד רישומים בחשבונו, אשר הוא לא העלה טענות כנגדם בתוך 30 ימים מיום רישומם.

9.14.3 כל שימוש לרעה או שימוש בלתי מורשה בחשבון המשתמש, ובכלל זה שימוש של אחר באמצעי הזיהוי או במכשיר הסלולארי שלו, או הפרה אחרת פוגעת באבטחת האתר. המשתמש ימסור לחברה את כל הפרטים הידועים לגבי השימוש הבלתי מורשה, לרבות פרטים באשר לזהות הגורם שעשה שימוש כאמור (ככל שידוע), למועד השימוש, סכומו וכל מידע אחר שיוכל לסייע לחברה לבדוק את העניין.

9.14.4 כל שינוי בפרטי המשתמש אשר נמסרו לחברה (בעת ההרשמה למערכת או לאחר מכן).

9.14.5 כל ביטול, פקיעה או שינוי של אמצעי תשלום שהמשתמש הזין לאתר.

9.15 לאחר מתן הודעה לחברה בדבר חשיפת אמצעי הזיהוי כאמור בסעיף זה, החברה תמנע המשך שימוש בחשבון באתר, עד להנפקת אמצעי זיהוי חדש.

9.16 המשתמש מתחייב להשתמש באתר באופן סביר ובתום לב ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלו, לרבות מדיניות הפרטיות[https://www.ooga.co/privacy-policy/]. מבלי לגרוע מהאמור, השימוש יעשה בכפוף לכל דין ובהתאם להנחיות החברה ו/או מי מטעמה, והמשתמש מצהיר בזאת ומתחייב כי בכניסתו לאתר הוא יימנע מכל פגיעה שהיא בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם באמצעות השימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב שלא לעשות כל פעולה העלולה להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר. החברה לא תהא אחראית בגין נזק או אובדן שיגרם למשתמש כתוצאה משימוש שלא בהתאם לתנאי השימוש, וזאת בכפוף לכל חוק.

9.17  החברה אינה אחראית בכל אופן לתקשורת שעושה המשתמש מן המחשב (לרבות המכשיר הסלולארי) שלו. התקשורת לאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות גלישה, בערוץ הנתונים, בקו דיבור, ב- SMS ו/או בכל דרך אחרת שהמשתמש בחר, תהא על חשבון ואחריות המשתמש בלבד, וזאת בהתאם להסכמים שבין המשתמש לבין ספק התקשורת הרלוונטי. בנוסף, למען הסר ספק, מובהר כי ייתכן ומנפיק כרטיס החיוב באמצעותו המשתמש עושה שימוש במערכת ו           או הבנק אצלו מנוהל חשבון הבנק (של מקבל התשלום או המשלם) יגבו עמלות ותשלומים בגין השימוש בכרטיס החיוב וזיכוי או חיוב חשבון הבנק, לפי העניין, בהתאם לתעריפים המוסכמים בינם לבין המשתמש. כמו כן, ייתכן ויחולו על המשתמש חיובים על ידי צדדים שלישיים בגין השימוש ברשת האינטרנט, ברשת הסלולארית ובאפליקציות צד שלישי באמצעותם המשתמש מעביר את בקשותיו לביצוע פעולות במערכת. החברה לא תישא בכל תשלום או סכום שהמשתמש ישלם לגורמים אלו ולכל צד אחר, והמשתמש לא יהיה זכאי לתבוע את החברה את תשלומם או החזרים בגינם.

10. הפסקת או חסימת פעילות של משתמש באתר

10.1  לחברה יעמדו כל הזכויות והסעדים הקבועים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל”א – 1970, בגין הפרת תנאי השימוש.

10.2 החברה רשאית למנוע ממשתמש מלפעול באתר, כלקוח (לרבות לקוח עסקי) או בכל דרך אחרת, באמצעות סגירת חשבונו של הלקוח או חסימה הגישה שלו באמצעות הסיסמה, לזמן קצוב או לזמן שאינו קצוב, וזאת  בכל אחד מהמקרים המפורטים בסעיף ‎10 להלן או בכל מקום אחר בתנאי השימוש. החברה תהא רשאית לבצע סגירה ו/או חסימה כאמור, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

10.3  ככל שקיימת ללקוח שנחסם על-ידי האתר יתרת זכות בארנק הדיגיטלי, החברה תאפשר מימוש זכותו זו, לבחירתה, בהתאם להוראות תנאי השימוש.

10.4 בנוסף, אם החברה תחשוד כי הלקוח משתמש בארנק הדיגיטלי או בשירותי החברה בניגוד להוראות תנאי השימוש ו/או בניגוד לכל דין ו/או תוך שימוש לרעה באתר או בשירותי החברה, החברה תודיע ללקוח על כך (ככל שלא יהיה בהודעה כאמור חשש לפגיעה בזכויות החברה). ככל שהלקוח לא יצליח ליישב את החשדות נגדו לשביעות רצונה של החברה, או במקרה שלא ניתנה הודעה כאמור, החברה תהיה רשאית להשעות את פעילות הלקוח בשירות או לחסום את חשבונו, ולנקוט בכל צעד אשר תמצא לנכון כי מתחייב ממצב זה, ובכלל זה לעכב תשלומים המגיעים לחשבון הלקוח או ממנו ולדווח על החשדות לכל רשות רלבנטית.

10.5 החברה תהא רשאית לנקוט בצעדים האמורים לעיל בין היתר בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים, או כאשר מתעורר חשד לביצועם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפי הנהלים שיקבעו באתר מעת לעת :

10.5.1  הלקוח מסר לחברה פרטים שקריים, חסרים או מטעים ו/או לא עדכן את החברה בדבר שינוי בפרט כלשהו מהפרטים שמסר לה (להלן: “מצגים מטעים“).

10.5.2  חל שינוי במצבו של הלקוח, שבעקבותיו הוא כבר אינו זכאי להירשם לאתר או להשתמש בו.

10.5.3  אם אין ביכולתה של החברה לאמת או לאשש כל מידע שהומצא על ידי הלקוח.

10.5.4  הימנעות הלקוח, שלא כדין, מלשלם עבור תשלומים שבוצעו באמצעות האתר ו/או ניסיון להתעשר על חשבון החברה שלא כדין.

10.5.5 הכחשת עסקה שלא כדין על ידי הלקוח.

10.5.6  אמצעי התשלום הרשומים, אחד או יותר, שברשות הלקוח, אינו תקין, נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

10.5.7 אי שיתוף פעולה של הלקוח עם החברה לפי בקשתה, לרבות סירוב הלקוח לשתף פעולה בחקירת חשדות או לספק מידע לצורך אימות פעולה כאשר נדרש לעשות כן על ידי החברה ו/או מי מטעמה, ככל שיידרש.

10.5.8 ביצוע או ניסיון לביצוע של מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או במשתמש אחר באתר ו/או במי מטעמם ו/או להפריע בכל דרך אחרת או לקטוע את פעילות האתר והמערכת, ובכלל זה על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה או החדרת קוד תוכנה זדוני (וירוס, רוגלה וכד’).

10.5.9 שימוש בחשבון ובשירותי החברה תוך מעורבות בפעילות מרמה, פעילות בלתי נאותה או פעילות בלתי חוקית אחרת כלשהי או כל שימוש אחר לרעה בשירותי החברה.

10.5.10 שימוש בחשבון ובשירותי החברה באופן בלתי סביר או באופן שאינו תואם את הצהרותיו בעת פתיחת החשבון (לרבות לעניין סוג הפעולות, היקפן, תדירותם, הצד השני להן או למטרות החורגים מהצהרותיו כאמור).

10.5.11 ריבוי הודעות בדבר ביטולי עסקאות שנעשו על ידי לקוח עסקי.

10.5.12 התחזות לכל אדם או ישות משפטית אחרת.

10.5.13 סירוב למסור לחברה פרטים הנדרשים בקשר לשירותים, לרבות לצורך יצירת קשר.

10.5.14 ניסיון להונות ו/או לרמות את החברה או כל משתמש אחר, או במקרה של קבלת כספים מלקוח החשוד בכך.

10.5.15 שימוש באתר ובשירותי החברה תוך פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת של החברה או של צד שלישי כלשהו.

10.5.16 הפרת כל הוראה מהוראות תנאי השימוש או מהוראות כל דין בקשר עם השירותים, הגלישה באתר והשימוש במערכת.

10.5.17 הלקוח הוכרז כפושט רגל או חדל פרעון; הוצא כנגדו צו כינוס נכסים, קבוע או זמני; הוגשה בקשה לפירוקו או לכינוס נכסיו והבקשה לא בוטלה או הוסרה בתוך 45 ימים; הוטל עיקול זמני או קבוע על חלק מהותי מנכסיו, והעיקול לא בוטל או הוסר בתוך 45 ימים; הלקוח הוכרז כחייב מוגבל באמצעים; חשבון או חשבונות בנק של הלקוח הוגבלו עקב משיכת שיקים ללא כיסוי; הלקוח ביקש הקפאת הליכים או הגיע להסדר עם נושיו.

10.5.18  הלקוח הורשע בפלילים בעבירות הנוגעות למרמה, זיוף, הלבנת הון או בעבירה אחרת אשר, לפי שיקול דעת החברה, מצדיקה את חסימת או סגירת החשבון.

10.5.19 קיים לחברה חשש, לפי שיקול דעתה, כי הלקוח לא יוכל לקיים את התחייבויותיו כלפי החברה או כלפי משתמשים או צדדים שלישיים אחרים.

10.5.20 כל מקרה אחר שבו על פי הדין או על פי תנאי השימוש יש להפסיק את השירותים ללקוח או את חלקם.

10.6 כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת את הפעילות באתר, כולה או חלקה, למשך התקופה הנדרשת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אם אירעה תקלה טכנית ו/או אחרת אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע המשך תקין של ביצוע פעולות ושירותים באמצעות האתר, לרבות פעולת תשלום או משיכה כלשהי.

במידת האפשר תודיע החברה על השבתה צפויה וידועה מראש במערכת.

10.7 מובהר בזאת כי כל הוצאה כספית וכל עלות, הפסד או חבות שתוציא החברה או שיגרמו לה עקב הפרות או מצגים מטעים מצד משתמש, לרבות נקיטת הליכים כנגד משתמש, פעולות לאיתורו ולגביית כספים ממנו, תחול על המשתמש, והמשתמש יהא חייב לשפות את החברה בגינן מיד עם דרישתה הראשונה של החברה. מבלי לגרוע מהאמור, לצורך כך החברה תהא רשאית לחייב את היתרה העומדת לו בחשבון OOGA או כל אמצעי תשלום אחר שמסר לה ולקזז את הסכום או לנכותו מכל תשלום וזכות המגיעים ללקוח.

10.8 הפסקת הפעילות באתר ע”י המשתמש

10.8.1  לקוח רשאי להודיע לחברה, בכל עת ולפי שיקול דעתו, כי ברצונו לסגור את החשבון (להלן: “הודעת הסגירה“).

10.8.2 בתוך 7 ימים ממועד קבלת הודעת הסגירה, לא תאפשר החברה ללקוח לבצע כל פעולה המותרת ללקוחות בלבד, אלא אם הלקוח ירשם מחדש לאתר.

10.8.3  החברה תסגור את החשבון של הלקוח במערכת מיד לאחר השלמת ביצועם של כל התשלומים שהתבקשו, לפני מועד הודעת הסגירה מטעמו, וקיום כל התחייבויות הלקוח בקשר אליהם. כמו כן, ובכפוף להיתכנות משפטית ו/או טכנית, ככל שקיימת ללקוח יתרת זכות בחשבון OOGA – בטרם סגירת החשבון תעביר החברה את סכום היתרה (בניכוי הסכומים המגיעים לה מהלקוח) לאחד מאמצעי התשלום של הלקוח הקיימים ברשותה, וזאת אף ללא שתידרש לקבל בקשה מפורשת לכך מהלקוח.

10.8.4  מובהר, כי אין בהודעת סגירה מצד לקוח כדי להביא לביטול של כל הוראת תשלום או הוראה לביצוע פעולה כלשהיא אחרת שנתן לפני כן או כדי לגרוע מהתחייבויותיו על פי תנאי השימוש.

11.  הגבלת אחריות

11.1 השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו הינו בהתאם לשיקול דעתו של המשתמש ועל אחריותו בלבד.

11.2  מובהר ומודגש כי:

11.2.1 החברה אינה ולא תהיה צד לכל עסקה בין לקוחות לבין אחרים, לרבות לקוחות, לקוחות עסקיים, משתמשים, או צדדים שלישיים איתם התקשר הלקוח, באמצעות שימוש במערכת ובשירותי החברה. האתר מהווה אך ורק גורם מקשר בין מוכרים מרצון לקונים מרצון בשלב ביצוע התשלום בגין העסקאות שנרקמו ביניהם ובין לקוחות או צדדים שלישיים שונים המעוניינים לבצע העברות כספים ביניהם, לפי שיקול דעתם. ברור כי אין לחברה כל אפשרות לכוון או לשלוט או להיות אחראית לטיב, היקף, איכות או חוקיות כל מוצר, שרות או תשלום נשוא פעולות המבוצעות באמצעות האתר. בנוסף, החברה אינה נותנת כל מצג בנוגע ללקוחות וללקוחות העסקיים, ובנוגע לעסקיהם, פעילותם, המוצרים והשרותים המסופקים על ידם, מצבם הכלכלי, איכותם, אמינותם או כל דבר הנוגע אליהם. אשר על כן, אין לחברה אחריות ו/או קשר לכל פעולה שיבצע לקוח באתר מול גורמים שלישיים באמצעות החשבון שלו. כמו כן, החברה לא תהא אחראית כלפי הלקוח בגין נזקים או הוצאות או הפסדים כלשהם מכל מן וסוג שהוא שייגרמו או שעלולים להיגרם לו מחמת מעשה או מחדל של צד ג’, עמו התקשר באמצעות האתר.

11.2.2 פרסומות המוצגות באתר: החברה רשאית לפרסם באתר (לרבות בכל חלק שלו המוצג במחשב או במכשיר סלולארי) פרסומים אודות או מטעם גורמים שלישיים. מובהר, כי החברה אינה אחראית על פרסומים של צדדים שלישיים כאמור על המוצרים או השירותים המסופקים על ידם, וכי כל התקשרות של משתמשים עם מפרסמים נעשית במישרין בין הצדדים, ללא כל מעורבות או אחריות של החברה.

11.2.3  קישורים: האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים של צדדים שלישיים. מובהר בזאת כי הקישורים מוצגים לנוחות המשתמשים בלבד וכין אין לחברה כל שליטה עליהם. הובהר למשתמש ומוסכם עליו שהחברה אינה אחראית או חבה בשל כל האמור והמוצג באותם אתרים, לרבות בקשר לזמינות או לדיוק של אתרים כאמור ואינה נחשבת למי שמקדם אתרים אלו או את תכניהם, מוצריהם, או שירותיהם. המשתמש מאשר כי הוא לוקח אחריות בלעדית על כל סיכון העולה משימושו באתרים כאמור.

11.2.4 החברה אינה אחראית ליכולתו המשפטית או הכלכלית של משתמש כלשהו, לרבות לקוח עסקי. אין החברה מתחייבת או מבטיחה כי פעולה שתיקשר בין משתמשים תושלם.

11.2.5  הובהר למשתמש והוא מאשר כי ידוע לו שאימות זהותו של משתמש באינטרנט הינה מסובכת וקשה ואין ביכולתה או בכוונתה של החברה לאשר את זהותו של משתמש כלשהו ואין בעצם הצגתו של משתמש כלשהו העושה שימוש באתר ובשירותי החברה כדי להוות משום אישור לזהותו הנטענת של המשתמש, וזאת גם אם המשתמש הינו לקוח רשום במערכת.

11.2.6  החברה מציעה לכל לקוח לנקוט בכל אמצעי הזהירות ולבצע כל בדיקה, בחינה או הערכה שיידרשו לדעתו על מנת לוודא כי לא נעשה כל שימוש בחשבונו באתר על ידי גורמים שלישיים וכן על מנת לאתר ולוודא את זהותו האמיתית של הצד האחר לפעולה שמבצע באמצעות המערכת על מנת לצמצם ככל האפשר נזקים ועגמת נפש העלולים להיגרם כתוצאה מהתקשרות עסקית או אחרת באמצעות האתר עם צדדים שלישיים, שעלולים להתגלות כגורמים בלתי רצויים.

11.2.7  ככל שיימסר לחברה מידע מהימן אשר לפיו משתמש, מפרסם או צד שלישי מפרסם באתר מידע שאינו נכון או אשר מפר כל דין, לרבות איסור לשון הרע, החברה רשאית להסיר את המידע או את הקישור אליו, ובכך תתמצה אחריות החברה.

11.3  המשתמש פוטר בזה את החברה וכל מי מטעמה (לרבות מי מעובדיה, מנהליה או בעלי מניותיה) מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או אחריות מכל סוג ומין שהן, שעניינן נזק, הוצאה או הפסד שמקורם במישרין או בעקיפין בחילוקי דעות שיתגלעו בינו ובין משתמש אחר או צד שלישי בקשר לכל עניין הקשור לאתר, למערכת או לשירותי החברה, והכל בין אם דבר המחלוקת היה ידוע לחברה ובין אם לאו.

11.4  החברה איננה מספקת כל מצג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמע, ואיננה אחראית: (א) בנוגע לאבטחת האתר, דיוקו, מהימנותו וביצועיו של האתר; או (ב) שהאתר יהיה נטול שגיאות, השמטות, הפרעות, פגמים, עיכובים בתפעול או שידור, כשלים בקווי תקשורת, גניבה או גישה אסורה למידע באתר, או ששגיאות או פגמים כאמור יתוקנו; או (ג) בנוגע לדיוקו, איכותו, תדירותו, שלמותו, או תועלתו של המידע המסופק על ידי האתר; או (ד) לכל בעיה טכנית של קווי טלפון או קווי רשת, מערכות מחשב מקוונות, שרתים או ספקים, ציוד מחשבים, תוכנה, כשל מכל סוג של דואר אלקטרוני בשל בעיות טכניות או עומסים באינטרנט או באתר או בשרת האתר או השילוב ביניהם, כולל נזק או פגיעה בלקוחות כתוצאה מהאמור; או (ה) בנוגע לאתר ולשירותים המסופקים על-ידי האתר, ובכלל זה, מצגים הנוגעים לבעלות, לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת, או להעדר הפרה של זכויות קנייניות.

11.5 החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע לשם אבטחת המידע הכלול באתר ו/או אשר הועבר במסגרתו, אולם, יתכנו כשלים באבטחת המידע (כגון יירוט, גישה בלתי מורשית וכד’). החברה אינה מתחייבת לאבטחה מוחלטת של המידע הכלול באתר ו/או שהועבר על ידי המשתמשים. החברה לא תישא באחריות בגין כך, לרבות במקרה של חשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות החברה. בנוסף, המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.

11.6 עצות או מידע, בין אם בעל פה או בכתב, המושגים על ידי המשתמש מהחברה, אינם יוצרים חבות או אחריות כלשהם שאינם מצוינים באופן מפורש בתנאים אלו. אם המשתמש בוחר להסתמך על מידע זה, הדבר יעשה באחריותו בלבד.

11.7 בשום מקרה לא תהא החברה אחראית לאובדן או נזק כלשהו, כתוצאה משימוש באתר או שירותיו, מהתוכן המוצב בו או דרך האתר או שירותיו, או מהשימוש של משתמש באתר או בשירותיו, במצב מקוון או לאו.

11.8 בשום מקרה לא יישאו החברה וכל מי מטעמה (לרבות מי ממנהליה, עובדיה או סוכניה) באחריות כלפי המשתמש עבור כל נזק, מכל סוג שהוא, לרבות ללא הגבלה, נזק עקיף, מקרי, מיוחד, עונשי, או תוצאתי, בקשר עם שימושו באתר, בתכניו ובשירותיו, ולרבות ללא הגבלה, בגין איכות, דיוק, נכונות או תועלת המידע הניתן דרך האתר, בין אם הנזק צפוי ובין אם לאו, ובין אם החברה היתה מודעת לאפשרות לנזק מסוג זה.

11.9 ההגבלות לעיל על אחריות החברה יחולו באופן הנרחב ביותר המותר על-פי חוק, ובכל מקרה אחריותה המצטברת של החברה כלפי המשתמש לא תעלה על הסך הנמוך מבין (א) גובה הפעולה נשוא החיוב ו-(ב) 200 שקלים חדשים. ישנן מדינות ותחומי שיפוט אשר אינם מאשרים החרגה של מצגים או אחריות מסוימת, ולפיכך, ייתכן וחלק מהדברים לעיל אינם נוגעים למשתמש מסוים.

12. מיסים ודיווחים

12.1 המשלם ומקבל התשלום (וכל גורם שלישי שהינו צד לפעולה שבוצעה באמצעות המערכת) אחראים לכל תשלום מס הנובע מביצוע העסקה ולכל דיווח הנדרש על פי כל דין בקשר לעסקה.

12.2 החברה רשאית לנכות מס במקור מכל תשלום המבוצע או מועבר על ידה למשתמשים, מכל סיבה שהיא, וזאת ככל שהחברה סבורה כי היא מחויבת או זכאית לעשות זאת, על פי דין.

12.3 החברה רשאית למסור פרטים ודיווחים שונים לרשויות (לרבות לרשות המיסים) בגין פעילויותיה ובגין פעולות של משתמשים, וכן בגין הכנסות, רווחים, תשלומים והעברות כספים שלה ושל משתמשים. המשתמש מסכים מראש לכל דיווח כאמור.

13. עכבון וקיזוז

13.1 לשם הבטחת כל חיובי המשתמש על פי תנאי השימוש, תהיה לחברה זכות עיכבון על כל הכספים המגיעים או שיגיעו לזכותו אשר יוחזקו אצל החברה מעת לעת, והיא תהיה רשאית לעכב ביצועו של כל תשלום המגיע למשתמש עד לקיום כל התחייבויותיו כלפיה, לרבות במקרה שבו טרם הגיע מועד קיומם של התחייבויות וחיובי המשתמש.

13.2 מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהא החברה זכאית לקזז מכל סכום אשר יגיע למשתמש, כל התחייבות אשר יתחייב כנגד החברה (לרבות תשלום עמלות המגיעות לחברה ממנו), ללא צורך בהתראה, והכל בין אם הגיע מועד פירעונם של איזה מהסכומים האמורים ובין אם לאו.

13.3 ביצוע הקיזוז ורישומו בחשבון המשתמש במערכת יחשבו להודעת קיזוז על פי כל דין והחברה לא תידרש לשלוח הודעת קיזוז נוספת.

14. זכויות החברה באתר

14.1  האתר בכללותו והמידע המופיע בו, לרבות כל התכנים המופיעים בו והתוכנה העומדת בבסיסו, הנם קניינה הבלעדי של החברה או של צדדים שלישיים שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מלוא זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, השיטות, הסימנים המסחריים והסודות המסחריים באתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט, בסיסי הנתונים בו (לרבות פרטי המשתמשים והלקוחות המפורטים ו/או המוצגים במסגרתו) וכל פרט אחר הנוגע לאתר – הינן של החברה בלבד.

14.2 אין לבצע את הפעולות המפורטות להלן, ללא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה לכך מראש ובכתב:

14.2.1 להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק  מהאמור בסעיף ‎‎14.1 לעיל. כמו כן;

14.2.2 לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים, ברשימות המוצרים או השירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר .

14.2.3 להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש ובכתב.

14.2.4  לעשות כל שימוש בשמות “hold me” “OOGA” ו/או בסימני המסחר המופיעים באתר, אשר הנם  קניינה של החברה.

14.2.5  לעשות כל שימוש בשמות או סימני מסחר שפורסמו באתר מטעמם של צדדים שלישיים.

15. שיפוי/פיצוי

15.1  המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה וכל מי מטעמה (לרבות עובדיה ומנהליה) בגין כל נזק, הפסד, אבדן – רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט – עקב כל שימוש לרעה שיעשה באתר ו/או בשירותים המוצעים בו (לרבות במקרה של ביטול עסקה על ידי המשתמש, שהתברר לפי שיקול דעת החברה כבלתי מוצדק), עקב כל הפרה של תנאי מתנאי השימוש או של ההסכם עם החברה, עקב פגיעה בזכויותיה הקנייניות של החברה בגין שימושו באתר, עקב כל הצהרה שמסר שאיננה נכונה, ועקב כל תביעה או דרישה שתוגש כנגד החברה ואשר נוגעת או נובעת למשתמש או לכל שימוש שעשה באתר.

15.2  בכל מקרה שתוגש תביעה או יתקיים הליך משפטי אחר כנגד החברה בגין נזק כמתואר בסעיף ‎‎15.1 לעיל, המשתמש מתחייב לשפות את החברה בתוך 7 ימים מיום שתודיע למשתמש על נזק כאמור ותדרוש מהמשתמש שיפוי בגינו.

16.  שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים

16.1  החברה עשויה לשתף פעולה עם צדדים שלישיים, לרבות חברות קשורות, בנקים ומוסדות שונים, הן בישראל והן מחוצה לה, ובכלל זה לספק איזה מהשירותים (או חלקם) באמצעות צדדים שלישיים (בכפוף לתנאי ההתקשרות עימם), וכן לשווק ולהפיץ שירותים פיננסיים או אחרים של צדדים שלישיים, ורשאית לעשות כן.

נכון לחודש 11/2018, החברה פועלת בשיתוף פעולה עם חברת ישראכרט בע”מ, עם חברת פאיימי בע”מ ועם מספר בנקים ישראליים.

16.2 החברה אחראית לפעולות והשירותים שלה עצמה, כקבוע בתנאי שימוש אלו, ובכל מקרה אינה אחראית בכל אופן שהוא לשירותים או למוצרים שיינתנו על ידי צדדים שלישיים כאמור, לתנאי השירות שלהם או לכל דבר הנוגע אליהם, לרבות לכל כשל או ליקוי שעשוי להיות בו או בקשר אליו. האמור יחול גם במקרה שבו לחברה יש קשר משפטי, קשרי בעלות או קשר אחר לצדדים השלישיים האמורים.

16.3 בנוסף, מובהר כי השימוש באתר והשירותים שמציעה החברה כפופים בנוסף להוראות תנאי שימוש אלו גם למגבלות ותנאים הנובעים מהתקשרותה עם אותם צדדים, כפי שיעודכן מעת לעת באתר (או בדרך אחרת שתבחר החברה).

17.  שירות לקוחות

בכל שאלה נוספת בקשר לחברה, לאתר למערכת או לשירותים, המשתמש מוזמן לפנות לחברה באמצעות “צור קשר” באתר, טלפון או כתובת דואר אלקטרונית המופיעים באתר, וככל שמדובר בלקוח של החברה – לפנות לשירות הלקוחות על ידי שליחת הודעה מחשבונו.

18. שינויים

18.1 החברה רשאית לשנות ולעדכן בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את תנאי השימוש, כולם או חלקם, וכן את כל יתר תנאי ההתקשרות, לרבות מדיניות העמלות, סוגי השירותים, היקפי השירותים וכל תנאי אחר (בסעיף זה: “שינוי“). כל שינוי כאמור יכנס לתוקפו עם פרסומו באתר, או במועד מאוחר יותר כפי שייקבע בהודעה של החברה אודות השינוי, ככל שנקבע כזה. החברה אינה נדרשת ליתן התראה או הודעה מוקדמת, אלא אם דבר זה נדרש בדין.

על כן, באחריות המשתמש לבדוק ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש (ניתן לצפות בתנאים המעודכנים מעת לעת, על ידי לחיצה על הקישור “תנאי השימוש” או “מדיניות הפרטיות” בדף ‘אודות’ באתר). מבלי לגרוע מאחריות הלקוח להתעדכן באופן שוטף בתנאי השימוש כאמור, החברה רשאית, אך לא חייבת, לשלוח ללקוחות עדכונים אודות שינויים שייעשו בהוראות תנאי השימוש, באופן שתקבע.

18.2 ככל שלא נקבע במפורש אחרת בהודעה על השינוי, השינוי לא יחול על פעולות, עסקאות ושירותים שהוזמנו או התחילו לפני מועד כניסת השינוי לתוקף, גם אם השלמתם תעשה לאחר מועד כניסת השינוי לתוקף. למרות האמור לעיל, שינוי הנובע מהוראת דין, לרבות הנחיות ודרישות של רשויות מוסמכות, עשוי לחול גם על פעולות, עסקאות ושירותים שהוזמנו לפני השינוי, וזאת גם אם דבר זה לא צוין במפורש בהודעה על השינוי.

18.3 ככל שמשתמש סבור כי עקב שינוי, תנאי ההתקשרות אינם מתאימים עוד לצרכיו, הוא רשאי לסיים את ההתקשרות עם החברה וליתן לחברה הודעת סגירה, בהתאם לתנאי שימוש אלה. המשתמש לא יחוייב בכל תשלום בגין סיום ההתקשרות, אולם אין בסיום ההתקשרות כדי לגרוע מהתחייבויתיו וחובותיו בקשר לכל פעולה, עיסקה או שירות שנעשו לפני סיום ההתקשרות, אף אם יושלמו לאחר סיום ההתקשרות.

19. שונות

19.1 שימוש המשתמש באתר ובמערכת מהווה הצהרה ואישור מטעמו, כי קרא את תנאי שימוש אלו, הבין את תוכנם, והסכים להוראותיהם. המשתמש מוותר בזה מראש ולא יהא רשאי לבוא בכל טענה או דרישה כנגד החברה או מי מטעמה ביחס לנושאים המוסדרים בתנאים אלו.

19.2  במידה ויקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי השימוש אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של תנאי שימוש אלו. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי מתנאי שימוש אלו, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראות תנאי שימוש אלו ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

19.3  הרישום שייערך על ידי החברה וכן כל פעולה שהחברה תבצע בהתאם להוראות המשתמשים באמצעות האתר יחייבו את המשתמשים ורישומי המחשב של החברה (לרבות בדבר פרטי הלקוחות והפעולות המתבצעות באמצעות המערכת) ייחשבו נכונים ויהוו ראיה לכאורה לנכונות כל האמור בהם.

19.4 החברה רשאית להמחות, להסב או להעביר את זכויותיה או התחייבויותיה, המוקנות לה או המוטלות עליה על פי תנאי השימוש, כולן או חלקן, לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל הגבלה, ובלבד שלא יפגעו זכויות לקוחות ביחס לפעולות שביצעו עובר להעברה כאמור.

19.5 המשתמש אינו רשאי להמחות, להעביר או להסב את זכויותיו והתחייבויותיו לפי תנאי השימוש, או חלק מהן, או כל חשבון או הרשאה שינתנו לו לאתר או לכל חלק ממנו, לכל צד שלישי.

19.6 המשתמש מאשר לחברה לשלוח אליו הודעות הנדרשות לפי שיקול דעת החברה לתפעול תקין ורציף של המערכת, לרבות מידע אודות פעולות שביצע באמצעות המערכת או שצדדים שלישיים ביצעו לזכותו, מידע משלים ומידע על שירותים דומים לשירות אליו נרשם המשתמש. זאת, בין באמצעות הדואר האלקטרוני ובין באמצעות משלוח מסרונים ועדכונים באמצעות האפליקציה (push או אחרת) למספר טלפון נייד שמסר. לא תהיה למשתמש כל טענה כלפי החברה בשל הודעות שהועברו אליו כאמור לרבות מכוח חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982. הפרטים שמסר המשתמש ישמשו גם לצורך משלוח דברי פרסומות, אך אלו יישלחו במסורה וניתן בכל עת להודיע לחברה על סירוב לקבל דברי פרסומת.

19.7 סמכות שיפוט

19.7.1 תנאי השימוש והשימוש באתר יהיו כפופים לדיני מדינת ישראל (ללא תחולה לכללי ברירת דין הבינלאומי הקבועים בהם, אשר מפנים לדין זר כלשהו).

19.7.2  בית המשפט המוסמך בעיר תל אביב הינו מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הקשור לתנאי שימוש אלו, לרבות פרשנותם וביצועם.

19.7.3 המשתמש לא יהיה רשאי לנקוט בהליך משפטי נגד החברה, אלא אם פנה תחילה בכתב לחברה והחברה לא נענתה לפנייתו בתוך 30 ימים ממועד פנייתו.

19.8 הודעות:

19.8.1  בעת הורדת יישומון החברה למכשיר הסלולארי של המשתמש ניתן לאשר או לדחות קבלת הודעות (“push notifications”) במכשיר בו מותקן היישומון; הודעות אלו עשויות לכלול מעת לעת גם דברי פרסומת מאת החברה. ניתן להסיר הודעות אלו בכל עת באמצעות חסימת שירות ההודעות במערכת ההפעלה של המכשיר בו מותקן היישומון.

19.8.2 החברה רשאית לשלוח הודעות למשתמש, לפי שיקול דעתה, באמצעות פרסום ההודעה באתר; באמצעות דואר רשום לכתובת שמסר המשתמש בעת ההרשמה לאתר; באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני המשויכת אליו במרשמי החברה, כפי שמסר המשתמש; באמצעות משלוח הודעות ועדכונים באמצעות היישומון או באמצעות SMS; או באמצעות הודעות באזור האישי של המשתמש באתר. כל שינוי בפרטי ההתקשרות עם הלקוח, לרבות בכתובת המגורים, הכתובת האלקטרונית או מספר הנייד של המשתמש, תיכנס לתוקפה רק לאחר עדכונו באתר על ידי המשתמש. החברה רשאית לקבוע דרכים נוספות למסירת הודעות למשתמשים.

לידיעת המשתמש, הודעות SMS או עדכונים באמצעות היישומון בגין פעולות שמשתמשים אחרים מבקשים לבצע עם המשתמש (כגון העברת או בקשת כספים אל או מהמשתמש) עשויים להישלח גם בימי שבת וחג.

19.8.3 הודעות של החברה למשתמש תחשבנה כאילו נמסרו ליעדן (א) יום עסקים אחד לאחר שפורסמו באתר, או (ב) בתום יום העסקים בו נשלחה ההודעה לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש או נשלחה באמצעות עדכון ביישומון או ב-SMS, או (ג) ביחס להודעות שנשלחו לאזור האישי – ביום נו נכנס המשתמש לאזור האישי או לאחר 3 ימי עסקים ממועד משלוח ההודעה, לפי המוקדם, או (ד) במועד בו המשתמש אישר או הגיב להודעה האמורה – לפי המוקדם מכין החלופות שלעיל, ובלבד שלא התקבלה הודעת שגיאה אוטומטית לגבי המשלוח.

19.8.4 למעט אם נאמר מפורשות אחרת, כל הודעה תישלח לחברה רק באמצעות מייל לכתובת המייל support@ooga.co  או באמצעות מערכת ההודעות באתר. הודעות כאמור יחשבו כאילו נמסרו ליעדן (א) לאחר יום עסקים אחד מהמועד בו נשלחה ההודעה, או (ב) במועד בו החברה אישרה או הגיבה להודעה האמורה – לפי המוקדם, ובלבד שלא התקבלה הודעת שגיאה אוטומטית לגבי המשלוח.

19.9 פרשנות

19.9.1 האמור בתקנון זה בלשון זכר ייקרא גם בלשון נקבה, ולהיפך. האמור בלשון יחיד ייקרא גם בלשון רבים, ולהיפך.

19.9.2  תקנון זה חל על יחידים ותאגידים מכל סוג.

19.9.3 בכל מקום בתנאי השימוש בו מוקנית לחברה סמכות או זכות, החברה רשאית לבחור אם להשתמש באותה זכות ו/או אם להפעיל את אותה סמכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי. אין באי-שימוש של החברה בכל זכות או סמכות כדי להוות ויתור על אותה זכות או סמכות.

19.9.4 כל התייחסות לדין תפורש כמתייחסת גם לכל תיקון לדין ולכל דין שיחליף אותו.

19.9.5 בכל מקרה של סתירה מפורשת בין תנאי השימוש לבין כל מסמך או מידע אחר מטעם החברה (בין שמפורסם באתר ובין שנשלח למשתמשים בדרך אחרת), יגברו הוראות המסמך הספציפי יותר או המאוחר יותר, לפי העניין.

תנאי השימוש עודכנו לאחרונה בתאריך 01 בנובמבר 2018. רק התנאים שיפורסמו בתנאי השימוש באתר יחייבו את המשתמשים והחברה.