מדיניות פרטיות 2018-11-15T14:36:05+02:00

מדיניות פרטיות

חברת הולד מי בע”מ, ח.פ. 513933218 (להלן: “החברה“), המפתחת והמתפעלת של מערכת עוגה, מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר, כהגדרת מונחים אלו בתנאי השימוש. לאור זאת, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים באתר.

מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים באתר או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. פרטיותך חשובה לנו, ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון מדיניות זו.

הגלישה באתר והשימוש בו ובאילו מן השירותים המוצעים במסגרתו מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת במסמך זה, ומהווים הסכמה בהתנהגות לאמור במסמך זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי/הוראה במסמך זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד. המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש של האתר. הוראות מדיניות זו משלימות את תנאי השימוש, ויפורשו בצוותא.

× × ×

1.  המידע המוזן לאתר ו/או נאסף בקשר אליו

1.1 כדי להשתמש באתר ולהשתמש בשירותים המוצעים בו, יהיה עליך לבחור שם משתמש וסיסמה אישית.

1.2  השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו דורש הרשמה. במסגרת ההרשמה תדרש למסור מידע אישי כגון שם, מספר זהות, דרכי התקשרות, כתובת דוא”ל, פרטי אמצעי תשלום (לרבות פרטי חשבון בנק או כרטיס חיוב), ופרטים אישיים נוספים, כמו גם מסמכים אישיים. לא ניתן להירשם לשירותים מסוימים באתר ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן והחברה תבקש ממך רק מידע מסוים הנחוץ לשירות אליו נרשמת ובעת רישום לשירות אחר תתבקש למסור מידע נוסף. ייתכן ולאחר ההרשמה תמסור מידע אישי נוסף, לרבות בעקבות פניית החברה אליך לקבלת מידע נוסף.

1.3 בעת הגלישה באתר והשימוש בו נאסף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו”ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. בנוסף, המערכת שומרת תיעוד של כל פעולה שבוצעה באמצעותה.

1.4 המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים שנאספים כתוצאה מגלישתך באתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, כגון המיקום הגיאוגרפי של המחשב בעת השימוש באתר, פרטים לגבי מאפייני המחשב, הדפדפן ומערכת ההפעלה שמהם בוצעה תקשורת למערכת, השפה בה נעשה שימוש, מידע על השירותים בהם השתמשת ועל אופן השימוש שאתה עושה בשירותים אלה, לרבות פעולות שביצעת, מנין הגעת לאתר, עמודים בהם צפית, משך הפעילות שלך באתר, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, פרסומות בהן צפית באתר, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP) ועוד, בעיקר – אך לא רק – לצרכי מחקר עסקי, למידה ושיפור השירות וכמפורט להלן. דרכי האיסוף של מידע זו כוללות, בין היתר, שימוש בנתוני ההתקשרות, שימוש בעוגיות (cookies), שימוש בכתובת IP או בקוד מספרי המזהה את המחשב שבאמצעותו גלשת באתר.

1.5 כל המידע המצוין בסעיף זה לעיל יקרא להלן: “המידע“.

1.6 על פי חוק, לא חלה עליך חובה חוקית למסור לחברה את המידע, ומסירת המידע תלויה ברצונך ובהסכמתך. ואולם, הנך מצהיר כי ידוע לך כי החברה לא תוכל לאפשר את שימושך באתר ומתן שירותים שונים אם לא תקבל את הפרטים הנדרשים.

1.7 המידע הנאסף (לרבות פרטי הפעולות שתבצע באתר) נשמר במערכות החברה, וייתכן שגם אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע ואצל חברות אחרות כמפורט להלן( כגון חברות סטטיסטיקה ופרסום), שעשויים לשמור את החברה גם מחות לגבולות מדינת ישראל.

1.8 בנוסף, פרטי המידע יישמרו במאגר המידע של החברה.

1.9 למען הסר ספק מובהר כי החברה אינה מחויבת לשמור את המידע האמור והיא עשויה למחוק אותו או את חלקו, מעת לעת, לפי שיקול דעתה וצרכיה.

2.  מאגר המידע של החברה

2.1 מאגר המידע של החברה רשום, על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981 (להלן בהתאמה: “מאגר המידע” ו-“חוק הגנת הפרטיות“), והחברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלבנטי אחר.

2.2 במסירת המידע הנך נותן את הסכמתך שהמידע ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש, בהתאם לתנאי השימוש ולמסמך זה ולפי כל דין. בנוסף, ייתכן כי המידע ישמר במאגרי מידע של צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה, בישראל או מחוצה לה.

2.3 מבלי שהדבר יהווה משום ייעוץ משפטי, נביא לידיעתך כי (נכון למועד כתיבת תנאי שימוש אלו) בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, והכל בכפוף להוראות הדין. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר מסרב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

2.4 במקרה של התנתקות מן המערכת ובקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה – לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר – יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות שיווקיות אליך.

3. שימוש במידע שנאסף על סמך השימוש שנעשה באתר

3.1 אנו משתמשים או עשויים להשתמש במידע שאנו אוספים, בין היתר, לצורך –

 • לצרכי עבודה שוטפת של האתר והשירותים, לרבות טיפול בביצוע ותפעול פעולה שהנך צד לה והעברת תשלומים בקשר אליה.
 • גביית עמלות המגיעות לחברה בהתאם לתנאי השימוש .
 • ניתוח הפרופיל שלך כמשתמש באתר וכמבצע עסקאות באתר, בין היתר על מנת לאפשר לך ליהנות מהשירותים המוצעים באתר בהתאם לבחירותיך והעדפותיך.
 • בקרה ואבטחת מידע של האתר והשימוש בו.
 • שיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית.
 • התאמת תוכן האתר לתחומי ההתעניינות שלך.
 • שליחת הודעות בדואר אלקטרוני, באמצעות הודעה לאזור האישי שלך באתר או SMS אליך (או בכל מדיה אחרת), כדי להודיע לך, למשל, על פעולות שבוצעו על ידך במערכת או על בקשות שקיבלת ממשתמשים אחרים, על שינויים או שיפורים באתר וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע על החברה ובין אם מידע שהחברה תקבל לצורך משלוח ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לחברה.
 • יצירת קשר איתך במקרה הצורך. לידיעתך, אנו עשויים גם לתעד את התקשורת איתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן.
 • ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יזהה אותך אישית.
 • משלוח הצעות שיווקיות מטעם החברה ו/או מי מטעמה.
 • תפעולו התקין ופיתוחו של האתר (ומתן וביצוע השירותים המוצעים בו) או אתרים שיוקמו בעתיד על ידי החברה.
 • כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות, בתנאי השימוש באתר או בכל הסכם אחר בינך לבין החברה.

3.2  קבצי Cookies וטכנולוגיות דומות

קבצי Cookies הינם קבצי טקסט קטנים המכילים מחרוזת תווים הנשלחים אל המכשיר שלך בעת ביקור באתר מסוים. בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן שלך. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קבצי Cookies לצורך תפעול שוטף של האתר, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים באתר.

החברה אינה מחייבת אותך לקבל Cookies, ובאפשרותך להימנע מקבלתם בכל עת, וכן לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies, וזאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן באמצעותו אתה גולש, כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל המכשיר שלך. יחד עם זאת, ככל שתעשה כן אזי חלק מהפעולות או השירותים באתר עשויים שלא לפעול כראוי וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו באתר ותדרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר.

4. פרסומים ופרסומות

4.1 החברה תהא רשאית לשלוח אליך דברי פרסומת מדי פעם, בדרכים שונות (לרבות באמצעות SMS או בדואר אלקטרוני), בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982 (להלן: “חוק הספאם“).

4.2 החברה רשאית להשתמש במידע שהתקבל באתר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר, לצורך שיפור השירותים באתר ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה וליצירת קשר עימך במקרה הצורך, בכפוף להוראות חוק הספאם. בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

5. דיוור של הצעות שיווקיות

5.1 החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני, בSMS או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע.

5.2 מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.

5.3 החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר עבור אחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור, ללא הסכמתך. כן עשויה החברה להעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ”ל לסודיות.

6. מסירת מידע לצד שלישי

החברה אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

6.1 קיבלנו את הסכמתך לכך. לעניין זה ,”הסכמה” – הסכמה מדעת, במפורש או במשתמע.

6.2 לצורך בדיקת התאמתך להרשמה למערכת, וכן לצורך בירורים נוספים לרבות לצורך חשיפת התחזות ובדיקת אמיתות הפרטים שמסרת.

6.3 לצורך ביצוע פעולות שנתבקש לבצע על ידך ואשר מבוצעות ע”י צדדים שלישיים ו/או תוך שיתוף פעולה עימם, כגון: הפקת מסמכי הנהלת חשבונות, ביצוע העברת כספים לחשבונות בנק בחו”ל וכיוב’.

6.4 אנו לא נעביר למשתמשים אחרים מידע הכולל את פרטי הזיהוי שלך, לרבות שם, תעודת זהות, כתובת, תמונה וכד’. למרות האמור לעיל, במקרה של הפרת תנאי השימוש ו/או נקיטת הליכים משפטיים בינך לבין החברה או גורם שלישי, לרבות לצורך גביית כל חוב שלך לחברה, נהיה רשאים למסור את פרטיך המלאים והמידע האישי כנדרש לצורך הליך כאמור.

6.5 העברת מידע לרשויות (לרבות רשויות המס, רשויות הלבנת הון ו/או רשויות למלחמה בטרור) ככל שהעברה כזו נדרשת על פי הדין. בין היתר, צפוי כי החברה תידרש למסור מידע בקשר לניכוי מס במקור ולחיובי מע”מ.

6.6 אם תיקח חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר איתך.

6.7 יתכן ואנו נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק (Facebook) בפעולות שתבצע באתר באמצעות התקנים ורכיבים כדוגמת התקני Share”” ו-Like””. אנו לא נמסור מידע אישי לרשתות חברתיות כאמור אולם עליך לדעת כי הן עשויות להצליב את המידע הנ”ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית. כל שיתוף כאמור כפוף למדיניות השימוש ברשת החברתית הרלבנטית.

6.8 לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, וככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך.

6.9 לצורך ניהול של הליכי גביה: במקרה כזה, תהיה החברה רשאית למסור את פרטיך למי שיישכר על ידה לצורך ביצוע הליכי גבייה.

6.10 מטעמים משפטיים:

 • אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי.
 • אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג’ לבין החברה.
 • במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים על ידי החברה או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת.
 • בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה באופן סביר כדי למנוע נזק לך או לרכושך או לצד שלישי או לרכושו או לחברה.
 • בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.

6.11 למען הסר ספק, מובהר כי מאגרי המידע משמשים את כל הגופים הכלולים בחברה למטרות המפורטות במסמך זה ובתנאי השימוש.

6.12 אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שתיעזר בחברת תפעול או בחברת נאמנות או שתתמזג עם גוף אחר או תמזג או תעביר את הפעילות באתר עם פעילות של צד שלישי (להלן- “התאגיד הנוסף“) – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד הנוסף אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו ואת תנאי השימוש.

7.  פרסומות של צדדים שלישיים וקישורים

7.1  החברה מתירה או עשויה להתיר לצדדים שלישיים לנהל עבורה את מערך הצגת הפרסומות באתר ו/או לסייע בניהול המערך וכן משתמשת או עשויה להשתמש במערכות מטעם חברות אחרות כדי לנהל את מערך הצגת הפרסומות באתר.

7.2 לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה עשויות להציב במחשבך אובייקטים שונים כגון Cookies ומשבצות “משואות רשת” (web beacons) במודעות הפרסומות או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גרפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי האתר ותפקידם לסייע באיסוף מידע אודות השימוש באתר. המידע הנאסף אינו מזהה אותך אישית אלא רק מתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שעשויים לעניין אותך. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות של אותן חברות בלבד, והנך מוזמן לבדוק את מדיניות הפרטיות של אותן חברות באמצעות אתרי האינטרנט שלהן.

7.3 מדיניות זו נוגעת לפעילות באתר בלבד. האתר עשו לכלול קישורים או הפניות לכתובות או עמודי אינטרנט אחרים, שאינם בבעלות החברה או מופעלים על ידה (“קישורים“). הגלישה בקישורים אלו אינה באחריות החברה ומדיניות זו אינה חלה עליהם, ולכן מוצע לוודא את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של קישורים אלו, לפני הגלישה או השימוש בהם.

8. איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

החברה רשאית להיעזר בחברות שונות או בכלים על צדדים שלישיים המספקים לה נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר  (כגון למשל Google Analytics). הצדדים השלישיים כאמור אוספים ומנתחים מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא באלה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא אינו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר, בקרה ושיווק. כפי שצוין לעיל, החברה רשאית לעשות כל שימוש במידע הסטטיסטי האמור, לרבות מסירתו לצדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה.

9. נהלי אבטחה וסודיות המידע

9.1 החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעים המקובלים בתעשייה למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר (הן בזמן מסירת המידע והן לאחר קבלתו). אמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לפגיעה בפרטיות המשתמשים, אך עם זאת לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט ולכן החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. לא תהיה לך כל טענה, דרישה או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.

9.2 החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל הזנה או העברה של פרטי כרטיס אשראי מהאתר נעשית לפי תקן PCI‑DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) – תקן שנוסד ע”י חברות האשראי ומגדיר את כללי האבטחה לחברות הגובות תשלום בכרטיסי אשראי. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי. ידוע לך ואתה מאשר ומסכים כי החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא.

9.3 החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה ויועציה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר כי בכל מקרה בו תהא מחלוקת בינך לבין החברה, בכל עניין שהוא, תהא החברה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ככל שהדבר דרוש לשם הגנתה, במידה הדרושה לשם כך ובכפוף להוראות כל דין.

9.4 אין במדיניות הפרטיות של החברה כדי להרחיב את האחריות המוטלת עליה בהתאם לדין.

10. שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם הרחבת השימוש במידע, תפורסם על כך הודעה במידת הצורך, באחת הדרכים המותרות לפי תנאי השימוש.  כל עוד הינך עושה שימוש באתר, באחריותך לעקוב מעת לעת אחר תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות המפורסמת בו.

11. יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות באתר יש לפנות לכתובת המייל support@ooga.co  או באמצעות מערכת ההודעות באתר. הודעות כאמור יחשבו כאילו נמסרו ליעדן (א) לאחר יום עסקים אחד מהמועד בו נשלחה ההודעה, או (ב) במועד בו החברה אישרה או הגיבה להודעה האמורה – לפי המוקדם, ובלבד שלא התקבלה הודעת שגיאה אוטומטית לגבי המשלוח.

גרסה 4.1, תאריך עדכן אחרון 01.11.2018